آسمان است براق به همان اندازه نیمه ابری برای استان تهران


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی بربر ایده اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه های پیش یابی هواشناسی، هوای استان تهران طی 5 روز بلند مدت براق به همان اندازه نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی ساعات (به طور قابل توجهی درست در این لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا) همراه خود وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نواحی جنوبی استان همراه خود احتمالات وزش باد پیشگویی کردن می تواند. بهبود غیر دائمی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار

ممکن است همچنین در داخل بعدازظهر روز شنبه (15 فروردین) در داخل برخی عوامل به طور قابل توجهی ارتفاعات، آسمان است گاهی ابری در کنار همراه خود رگبار ظریف پیشگویی کردن می تواند. ممکن است همچنین درست در این لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا به کاهش نسبی دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل روز یکشنبه (19 فروردین) بهبود تدریجی دما پیشگویی کردن می تواند.

بر ایده ادعا اداره همه هواشناسی استان تهران، ایستگاه آلودگی هوا فیروزکوه – امین آباد همراه خود دمای کمتر از یک نقطه سانتی گراد سردترین سطح استان تهران طی 24 ساعت قبلی بود.

ممکن است همچنین آسمان است تهران فردا (15 فروردین) کمی فقط ابری در کنار همراه خود وزش باد در داخل بعدازظهر نیمه ابری، گاهی بارش ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ساعت شب براق به همان اندازه نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد گاهی وزش باد از حداکثر همراه خود دمای 9 خیلی کمتر. بیش به دلیل 7 را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از 7 سطح دمای هوا 15 سطح سانتی گراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه (19 فروردین) براق به همان اندازه نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد همراه خود کمتر از دمای 8 را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از 17 سطح سانتی گراد است.