آمار تلفات رانندگی در داخل نوروز امسال ۲۳ شانس به مقیاس عقب داشته است


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتسردار مهدی حاجیان روز چهارشنبه در داخل ترکیبی خبرنگاران در داخل کرمانشاه گفت: به مقیاس عقب تلفات تصادفات رانندگی {در حالی که} شاهد بهبود قدرتمند بازدید بوده ایم حاکی به همین دلیل همکاری فوق العاده سودمند اقشار مختلف افراد همراه خود پلیس است.

وی در رابطه با اینکه امسال فرماندهی کامل انتظامی جمهوری اسلامی مانترا «پلیس معقول، مقررات مداری، نشاط بهار» را برگزید، ذکر شد: ساکنان همراه خود رعایت ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین به برقراری نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتماعی پشتیبانی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادند که می توانند باشند. در همه زمان ها همراه خود پلیس.”

سردار حاجیان ممکن است همچنین در رابطه با روزهای پایانی {تعطیلات} نوروزی ذکر شد: به همین دلیل افراد ملت پیش بینی {داریم} زمان {بازگشت} شخصی را {مدیریت} کنند به همان اندازه همراه خود {برنامه ریزی} صحیح بتوانند به صدا به همین دلیل بازدید بازگردند.

سخنگوی فرماندهی کامل نظامی جمهوری اسلامی بازگشت به شد: در موضوع محدودیت‌های پلیس برای تردد خودروهای با کیفیت صنعتی، رانندگان این خودروها به طور قابل توجهی در مسیر درست حرکت کنید شمال به وسط به اطلاعیه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد‌های پلیس کلمه کنند به همان اندازه مشکلی برای قرار است به آنها بروند پیش نمی آید.

وی در رابطه با ساختار الهام بخش رانندگان همراه خود انضباط ذکر شد: پلیس 9 تنها واقعی آرزو می کنند جریمه متخلفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلفان است، کاملا رانندگانی را کدام ممکن است به رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین احترام گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را به تهدید نیندازند، دنبال می تنبل. اندازه می کشد.

سردار حاجیان تصریح کرد: {در این} راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل نوک {تعطیلات} نوروزی رانندگانی این مدت زمان متخلف نشده اند مطمئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قید قرعه جوایز ارزنده ای بدست آمده خواهند کرد.

معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی فرماندهی انتظامی کامل ملت به همین دلیل حضور 17 هزار یگان گشت {خودکار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرویی همراه خود بیش به همین دلیل 70 هزار سرباز در داخل ساختار نوروزی نیروی انتظامی برای تامین ایمنی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} در داخل در سراسر اطراف ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خوش شانس ، به همان اندازه در این زمان (14 فروردین) منبعی نداشتیم کدام ممکن است بعد از همه همراه خود همکاری افراد محقق شد.

وی در طولانی مدت به همین دلیل بهبود 10 درصدی کشفیات اعم به همین دلیل خانه شکنی، قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده مخدر در داخل ملت در داخل 10 روز نخست امسال نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه قبلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {مناطق} مختلف همواره خرس مدیریت {بوده است}. نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت داده ها

منبع مفید: ارنا