ابزار های تقویت می کند مدیکر {چیست}؟

ابزار های تقویت می کند مدیکر شناخته شده به عنوان پوشش های مدیگپ نیز شناخته می شوند. تحمل این {بیمه نامه ها}، پس به دلیل پرونده شناسایی، مجبور نیستید تمام پول نقد ارائه دهندگان پزشکی شخصی را بپردازید. قابل توجه خواهد بود کدام ممکن است به خاطر داشته باشید که هر کدام شکل از مدیکر، قابل مقایسه با نیمه A را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز B، قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانشیزهای زیادی دارند. چون آن است مشاوره شد، ممکن است به طور اضافی بخواهید آرزو می کنند طرحی باشید کدام ممکن است نیازهای خواهید داشت را {در حال حاضر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت محافظت دهد. بیایید تا حد زیادی بدانیم.

پوشش بیمه تکمیلی مدیکر {چیست}؟

برای شروع با، قابل توجه خواهد بود کدام ممکن است بدانید ابزار تقویت می کند Medicare دقیقا {چیست}. این ساختار تکمیلی مرتب سازی پوشش بیمه نامه است کدام ممکن است فراهم کردن دهندگان پوشش بیمه شخصی به ذینفعان مدیکر می فروشند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی این {بیمه نامه ها} اینجا است کدام ممکن است اداره پوشش بیمه دولتی تغییر می شوند. جدای به دلیل آن قرار است، این {بیمه نامه ها} عادی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه این {بیمه نامه ها} بسته نرم افزاری به مکان مکانی کاملاً متفاوت است.

اورجینال Medicare شامل می شود Medicare Part A را انتخاب کنید و انتخاب کنید Part B می‌شود. این پوشش‌ها در کنار همراه خود تیز کردن‌های مشارکتی فراهم کردن می‌شوند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید داشت پاسخگو برای تامین این قیمت ها هستید. فاز A عالی دوره {مزایا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} روز به روز برای اقامت بیش به دلیل 60 روز در داخل بیمارستان را {ارائه می دهد}. به دلیل سوی نه، فاز B شامل می شود کسر هر سال است. همراه خود پیروی به دلیل قانون سرانگشتی های نیمه B، می توانید 80٪ به دلیل قیمت های Medicare را خریداری شده کنید.

عملکرد به دلیل ابزار های تقویت می کند مدیکر {چیست}؟

با اشاره به اورجینال مدیکر، خواهید داشت پاسخگو برای محافظت فرانشیزها، تیز کردن های مشارکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1/5 به دلیل مزایایی هستید کدام ممکن است به دلیل ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی خریداری شده می کنید. خوبی این پوشش بیمه ها اینجا است کدام ممکن است می توانند بخشی هر دو تمام قیمت ها را محافظت دهند. اگر مزایای بزرگ خواهید داشت تحمل محافظت Medicare نباشد، ساختار تقویت می کند Medicare خواهید داشت نیز این قیمت ها را محافظت نخواهد داد. به دلیل این رو، خواهید داشت نیاز به ارائه دهندگان را به دلیل جیب شخصی ورزشی کنید.

این ساختار ها به خواهید داشت فرصت می دهد قیمت های اولیه مدیکر شخصی را محافظت دهید. بر ایده طرحی کدام ممکن است تصمیم گیری در مورد می‌کنید، این جاده‌مشی‌ها می‌توانند کسر فاز A هر دو B را محافظت دهند. غیر از آن قرار است ممکن است خوب 20 شانس پوشش بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر قیمت ها را نیز محافظت دهد.

اساساً، ابزار های مدیکر به ساختار های شخص خاص ردیابی دارد کدام ممکن است عالی پوشش ممکن است خوب برای عالی نفر محافظت دهد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی اینجا است کدام ممکن است باشد که می تواند یک باشد چیز خوب در مورد {بزرگ است} در نتیجه هر کدام شریک زندگی می توانند نیازهای شخصی را برآورده کنند. متعاقباً، آنها خواهند شد می توانند ابزار مناسبی را برای تعمیر خواستن شخصی تصمیم گیری در مورد کنند.

پوشش Medigap چه یک چیز را محافظت می دهد؟

توجه داشتن به این نکته قابل توجه خواهد بود کدام ممکن است ساختار تقویت می کند مدیکر خواهید داشت ممکن است خوب تمام ارائه دهندگان تحمل محافظت مدیکر را علاوه بر این قیمت های بازدید در یک کشور خارجی محافظت دهد. به عبارت نه، این قیمت ها محافظت مدیکر هر دو پشتیبانی قیمت مدیکر معروف به.

چون آن است مشاوره شد، عالی ساختار تقویت می کند مدیکر {نمی تواند} برای ارائه دهندگان آزمایشی کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی می خواست نباشد، تیز کردن تنبل.

{به طور خلاصه}، این مقدمه ای برای ساختار تقویت می کند مدیکر بود. به منظور شما به دلیل این پوشش بیمه نامه بگیرید، واقع مفید می کنیم نکاتی کدام ممکن است در اینجا ذکر شده است به تفصیل آمده است را به خاطر داشته باشید.