اتصال بین امواج گرمایی قابل انتساب به تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ضربان روده ها


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتدکتر سامید احمد خاتانا، سرپرست خدمه تجزیه و تحلیل به دلیل دانشکده پنسیلوانیا، اظهار داشت: «این یافته‌ها آرم می‌دهد کدام ممکن است طیف کاملی به دلیل عواقب خطرناک گرمای از حداکثر بر بهزیستی بزرگ‌تر به دلیل آن خواهد شد یک چیز است کدام ممکن است از قبل تصور می‌شد».

وی اظهار داشت: اصلاح اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای آن خواهد شد {تأثیر} بسزایی بر سلامت گروه ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق جزء مهمی است.

{در این} یادگیری، خدمه تحقیقاتی الگو دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهای مشابه با روده ها را در داخل 48 ایالت تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کردند. محققان معمول کمتر از دمای هر روز را {برای هر} فاز به دلیل 12 ماه 1979 به همان اندازه 2007 تصمیم گیری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس روزهای گرمای از حداکثر را به دلیل 12 ماه 2008 به همان اندازه 2017 تصمیم گیری کردند.

روزهای شدید خوب و دنج روزهایی هستند کدام ممکن است شاخص دما به 32 سطح سانتیگراد هر دو بزرگتر می رسد.

بین 12 ماه‌های 2008 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2017، در کل 0.13 شانس بهبود از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر هر روز قابل انتساب به {بیماری}‌های قلبی قابل انتساب به گرمای از حداکثر در هر سی روز وجود داشت کدام ممکن است به طور {متوسط} ​​هر سال بین 600 به همان اندازه 700 از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر اضافه شده را در داخل پی داشت.

محققان خواهد شد دریافتند کدام ممکن است تمایز های قابل توجهی بین جنسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومیت ممکن است وجود داشته باشد. دمای بالا روز به روز همراه خود بهبود 0.21 درصدی از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر قابل انتساب به {بیماری} قلبی در میان بسیاری پسرها در کنار بود. با این وجود هیچ اتصال قدرتمند بین دختران وجود {نداشت}.

به آموزش داده شده است نویسندگان این یادگیری، {نتایج} نمایشگاه ها کدام ممکن است پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه پوستان اصولاً کشف نشده حمله ها قلبی {کشنده} در داخل امواج از گرما هستند.

ختانا افزود: «{تأثیر} تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری بر بهزیستی رخ اطلاعات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً همراه خود بهبود دما بدتر کردن می تواند».

منبع مفید: مهر