ادامه وجود محله های شلوغ تهدید {حمله} قلبی را بهبود می دهد


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبمحققان {دانشکده} پزشکی رابرت وود جانسون دانشکده راتگرز در داخل نیوجرسی دریافتند کدام ممکن است به دلیل {هر} 20 {حمله} قلبی، 1 مورد رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای آزادراه ها، قطارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت اثیری درمورد می تواند باشد.

به آگاه محققان، بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا احتمالاً ممکن است باعث استرس مداوم، مسائل خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی قابل مقایسه با عصبی بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی شود کدام ممکن است احتمالاً ممکن است بر سلامت مرکز {تأثیر} بگذارد.

محققان اطلاعات در دسترس به 16000 نفر به دلیل ساکنان نیوجرسی را تخصصی ایجاد می کند 12 ماه 2018 قابل انتساب به {حمله} قلبی در داخل بیمارستان بستری شده بوده اند، در کنار همراه خود دانش های ایالتی نزدیک به معمولی بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای بازدید کنندگان سایت روز به روز در داخل محله هایشان بررسی اجمالی کردند.

نویسندگان یادگیری دریافتند کدام ممکن است 5 شانس به دلیل حمله ها قلبی قابل انتساب به سطوح بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای {انتقال} است کدام ممکن است به طور {متوسط} ​​65 دسی بل هر دو تا حد زیادی در داخل روز رئوس مطالب می تواند باشد. صدای 65 دسی بل شبیه مکالمه همراه خود صدای بلند هر دو سرگرم کننده است.

{نتایج} تأیید شد کدام ممکن است هزینه {حمله} قلبی در داخل وضعیت‌هایی تخصصی ایجاد می کند معرض بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای نه زیاد بازدید کنندگان سایت هستند 72 شانس تا حد زیادی به دلیل {مناطق} همراه خود بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای خیلی کمتر است: 3336 در برابر این 1938 {حمله} قلبی در داخل {هر} 100000 نفر.

ادامه وجود نزدیکی بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر زیرساخت های حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل نیز به معنای قرار ربودن تا حد زیادی کشف نشده اگزوز اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر انواع آلودگی هوا هوا است کدام ممکن است همراه خود هزینه بیشتر {بیماری} قلبی شرح داده می شود.

منبع مفید: مهر