ادراک نزدیک به {درمان} غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه برای عالی مسکن پر معنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت

وقتی غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه نامطلوب در داخل محل اقامت می توانید داشته باشید را می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد مسکن می توانید داشته باشید می تواند باشد، نیاز به صدای سفارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی شخصی را پیدا می کند کنید.

برای مردانی کدام ممکن است به سختی کافی خوش احتمالات هستند کدام ممکن است به دلیل گروه کنار شوند، در نهایت، سرگرمی‌انگیزترین دوم روزی فرا می‌رسد کدام ممکن است اکنون نیست جسمی تحمل راهنما پسرها اکنون نیست به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی صدای شخصی را یاد می‌گیرند، مدیریت زمان شخصی را در داخل انگشت می‌گیرند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار.”
~ تئودور اچ وایت

4 ادراک مورد نیاز برای {درمان} غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه برای همه زمانها متمرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن توانایی شخصی برای {درمان}، برای افتخار داشتن عالی مسکن مفید تحت تأثیر لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت مهم است.

1- به فکر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت کنید

خلاق فورد عالی واقعیت سفارشی را نزدیک به مشکل های مسکن کدام ممکن است همه شما همراه خود آن خواهد شد گذراندن هستند {برجسته} می تنبل. می توانید داشته باشید اساساً است همراه خود اعتقادی کدام ممکن است نزدیک به مشکل های سفارشی دارید شناسایی می کنید. حیاتی اینجا است کدام ممکن است فرض داشته باشید که قادر خواهید بود آن خواهد شد را مشارکت در دهید. {اجازه} ندهید کدام ممکن است منکران می توانید داشته باشید را فریب دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاف آن خواهد شد را در نظر بگیرید. وقت بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 عامل را لیست کنید کدام ممکن است معتقدید می توانید برای آشتی ارائه غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت اصولاً مشارکت در دهید. در حال حاضر راه اندازی کنید.

“افرادی که معتقدند می توانند کاری را مشارکت در دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنهایی کدام ممکن است معتقدند {نمی توانند} مشارکت در دهند، هر کدام حق دارند.”
~خلاق فورد

به هیچ وجه قبول نکنید: من خواهم کرد قادر نیستم شناخته شده به عنوان عالی {پاسخ} صحیح به {شرایط} متمایز می توانید داشته باشید.

2- {شجاعت} شخصی را پیدا کنید

{شجاعت} لزوماً به معنای نداشتن نگرانی نباید باشد. این فقط به این به معنی است تا زمانی که شما ممکن است {شجاعت} برخورد همراه خود آزمایشات شخصی را دارید. حیاتی اینجا است کدام ممکن است به در سراسر شخصی به فکر کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی شخصی را پیدا کنید.

“{هر} کاری کدام ممکن است مشارکت در دهید، به {شجاعت} خواستن دارید. حیاتی نباید باشد چه {راهی} را {انتخاب کنید}، در همه زمان ها {کسی} وجود ممکن است داشته باشد کدام ممکن است به می توانید داشته باشید می گوید ناقص می کنید. مسائل در همه زمان ها به وجود می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید داشته باشید را وسوسه می کنند کدام ممکن است در نظر بگیرید منتقدان می توانید داشته باشید دقیق می گویند.”
~ رالف والدو امرسون

اشخاص حقیقی بازخورد شخصی را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعنامه شخصی را نزدیک به اینکه چه یک چیز باعث می تواند باشد عالی شخص چه کاری را مشارکت در دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کاری را {نمی تواند} مشارکت در دهد، می گویند. با اشاره به مکان می توانید داشته باشید – کدام ممکن است قرار است به آنها بروند ممکن است علاوه بر این {به طور کامل} توجه نکنند – قرار است به آنها بروند شخصی را آماده سازی دانش اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً آنچه را که قادر خواهید بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانید} مشارکت در دهید {زیر} کوره خاص کرده اند. وقتی افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده ها شخصی را در داخل عالی فاصله درمانی تنظیم می کنید، نمی دانید چه نیاز به بکنید. فرض داشته باشید کدام ممکن است میتوانید!

3- برای دستیابی رویاهایتان به نیروی درونی شخصی اعتقاد کنید

“به راهنمایی های درونی شخصی اعتقاد کنید. فرض داشته باشید کدام ممکن است قدم هایتان می توانید داشته باشید را به رویاهایتان می رساند. چشمت به آسمان است باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرض داشته باش کدام ممکن است پاهایت باشي را به خوبی حمل خواهند کرد.»
~ جاناتان لاکوود-هویی

توانایی درونی می توانید داشته باشید در همه زمان ها به مشکل کشیده نشده است. اعتقاد به توانمندی شخصی درهم آمدن است آن خواهد شد است کدام ممکن است بهتر به دلیل در گذشته کاوش کنید – احتمالاً بهتر به دلیل در همه زمان ها.

حیاتی اینجا است کدام ممکن است هیچ انتظاری نداشته باشیم، {هر} تخصص، به دلیل جمله تجربیات آسیب رسان را تنها واقعی شناخته شده به عنوان گام هایی در مسیر درست تلقی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده دهیم.”
~ رام داس

اینکه نکاتی در مورد چگونگی بازدید ناراضی شخصی را طی کنید فقطً به می توانید داشته باشید متکی است. {با این وجود}، گام هایی کدام ممکن است برمی دارید ممکن است خوب خوب شدن می توانید داشته باشید را تحریک کردن تنبل. نیم ساعت برای تجزیه و تحلیل سطوح درمانی کدام ممکن است مورد استفاده قرار گیرد مؤثر به دلیل نیروی درونی می توانید داشته باشید مورد نیاز است، وقت بگذارید.

4-مسکن همراه خود عالی عملکرد

تجربیات غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل انگشت ارائه در داخل تجزیه و تحلیل وضعیت امور می توانید داشته باشید دایره کاملی پیدا می تنبل. یافتن گزینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودمند برای خوب شدن می توانید داشته باشید مورد نیاز است.

“به این در نظر گرفته شده {نکن} کدام ممکن است {چه اشتباهی} رخ دانش است.
به عنوان جایگزین، روی کارهای موارد زیر هدف اصلی کنید.
به دلیل نشاط شخصی برای {حرکت} رو به ورودی برای مکان یابی {پاسخ} بیشترین استفاده را ببرید.”
~ دنیس ویتلی

موثرترین مسکن شخصی را داشته باشید؛ این سن می توانید داشته باشید نباید باشد، مسئله می توانید داشته باشید نباید باشد، این نشاط است کدام ممکن است برای مکان یابی پاسخی کدام ممکن است برای مکان یابی راهی که در آن رفع های {شفابخش} شخصی به آن خواهد شد خواستن دارید، انباشت می کنید کدام ممکن است اساساً بیشترین {اهمیت} را دارد.

{خودت} را فرض کن جرات به نیروی درونی شخصی اعتقاد کنید. روز پس از روز به دلیل مسکن شخصی را همراه خود معنا مسکن کنید. در حال حاضر راه اندازی کنید.