اطلاعات آسان برای پیشگیری به دلیل پوکی استخوان


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتاین متخصصان می گویند: «نگهداری سلامت استخوان نیاز به برای همه شما، به طور قابل توجهی دختران، برای جبران به دلیل انگشت ارائه استخوان قابل انتساب به بهبود سن به جای باشد یا نباشد.

در داخل دختر ها تحلیل استخوان بعد به دلیل یائسگی تسریع می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی اسبابک ها این به مقیاس عقب قابل آگاه باشید است کدام ممکن است احتمالاً نتیجه در {بیماری} به تماس گرفتن پوکی استخوان شود تخصصی ایجاد می کند دختر ها اصولاً به دلیل است.

به مشاوره محققان، اکتسابی ویتامین D یکی در همه حیاتی ترین اقدامات مراقبت از سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحکام استخوان ها است. ویتامین D به گرفتن کلسیم در داخل بدن ما پشتیبانی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت های متعددی در داخل تقویت سلامت استخوان ایفا می تنبل.

عدم وجود ویتامین D سیگنال کم در دسترس بودن تراکم استخوان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید تحلیل استخوان را بهبود می دهد. غنی ترین منبع مفید ویتامین D نور روز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آن خواهد شد ماهی های چرب، تخم خروس (زرده)، غلات فشرده، کالا لبنی، آب پرتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر آب سویا قرار دارند.

برنامه غذایی غنی به دلیل کلسیم با این وجود یکی دیگر به دلیل تنظیمات حیاتی در داخل به طور یکنواخت مسکن جلوگیری از جلوگیری از پوکی استخوان است. برنامه غذایی غنی به دلیل کلسیم به ایجاد تراکم استخوان پشتیبانی می تنبل.

برنامه غذایی نیاز به شامل می شود کالا لبنی، ماهی، بادام، کلم بروکلی، توفو و بسیاری دیگر باشد یا نباشد به همان اندازه به سلامت استخوان ها پشتیبانی تنبل.

سطوح زیرین کلسیم به طور فوری در داخل استخوان ها منعکس می تواند. کلسیم زیرین نتیجه در پوکی استخوان، پوکی استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکستگی های غیر منتظره می تواند.

عدم خوردن الکل با این وجود یکی دیگر به دلیل فاز های حیاتی نگه داشتن سلامت استخوان است. الکل قابلیت بدن ما برای گرفتن کلسیم را به مقیاس عقب می دهد کدام ممکن است به نوبه شخصی تراکم استخوان را به مقیاس عقب می دهد. مشاوران کارآمد می کنند برای دستیابی استخوان های مفید، عادات ناسالم را انصراف کنید.

به مشاوره مشاوران، به مقیاس عقب خوردن نمک نیز {در این} راستا مفید به نظر می رسد. بهبود خوردن نمک ممکن است به طور اضافی به به مقیاس عقب مرحله کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تحلیل استخوان پشتیبانی تنبل. دختران، ویژه به ویژه پس به دلیل یائسگی، نیاز به خیلی کمتر به دلیل غذاهای کنسرو شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری شده استفاده بیشتر از کنند کدام ممکن است معمولاً نمک زیادی دارند.

مشاوران کارآمد می کنند به دلیل خوردن مقدار بیش از حد از کافئین خودداری شود. کافئین نتیجه در خلاص شدن از شر {سریعتر} کلسیم به دلیل بدن ما می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به با دقت، مخصوصاً 2 فنجان در داخل روز خوردن شود.

{در حالی که} رعایت این سطوح مهم خواهد بود، معاینه اطمینان از سلامت استخوان ها نیز مورد نیاز است.

غربالگری نیاز به در گذشته به دلیل 30 سالگی راه اندازی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} سابقه خانوادگی استخوان های ضعیف دارند نیاز به 2 موارد در داخل 12 ماه غربالگری شوند به همان اندازه به دلیل {خطرات} جلوگیری از جنگ کنند.

منبع مفید: سلامت نیوز