اقامت شدن بی جان بعد به همین دلیل خوب ماه


دیر یا زود در داخل دادسرا در داخل جاری بررسی اجمالی {پرونده}‌ای بودم کدام ممکن است مردی ۵۰ ‌ساله همراه خود حالتی ناراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسیده به اتاقم به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است مرد ۲۴ ساله‌ا‌م قبلی وقتی است به همین دلیل شهرستان به حالت قهر به تهران آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی دنبالش گشتم تااین‌کدام ممکن است در حال حاضر کلانتری همراه خود موبایلم تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت شماره‌تلفن همراه می توانید داشته باشید در داخل جیب جسد مجهول‌الهویه‌ای بوده کدام ممکن است به پزشکی رسمی منتقل‌شده است برای تعیین جسد به پزشکی رسمی بیایید. من خواهم کرد هم {راهی} پزشکی رسمی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دیدن {عکس}‌ جسد در داخل پزشکی رسمی‌، پسرم را تعیین کردم.

بااین‌ این چیزها با استفاده از آموزشی حرکت می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبت دی‌ان‌ای به همین دلیل اجساد این‌چنینی می‌گیریم هر دو تأثیر انگشت برداشته ‌شده به همین دلیل جسد را همراه خود مناسبت‌ها تطبیق می‌‌دهیم با این وجود در داخل آن قرار است مورد، شخص میانسال آنقدر همراه خود ناراحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه صحبت کرد کدام ممکن است به او می رود گفتم به پزشکی ‌رسمی برو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه چیز دوباره جسد را بررسی اجمالی کن اگر ادامه دارد مشخص بودی‌، اصل عرضه جسد را بدهم.

ساعتی بعد به همین دلیل پزشکی رسمی زنگ زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت در موضوع تطبیق {عکس} براساس به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود خال روی بدن ما، آرامش خاطر دارد کدام ممکن است جسد متعلق به پسرش است‌. به این دلیل خاطر اصل عرضه جسد را صادر کردم.

در گذشته‌به همین دلیل {انتقال} جسد به شهرستان‌، برای تشکر به دادسرا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «کاش همراه خود پسرم سودمند برخورد می‌کردم، قهر نمی‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل غربت نمی‌شخص‌. »

همه چیز دوباره به همین دلیل او می رود پرسیدم مشخص ممکن است باشی جسد متعلق به پسرت است، اظهار داشت مطمئنا وجود شماره ‌تلفن همراه سلول من خواهم کرد در داخل جیبش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خال روی بدنش‌، شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبهه‌ای برایم باقی نگذاشت.

اظهار داشت کدام ممکن است به همین دلیل ایل بختیاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسد را به شهرستان شخصی در داخل کشاورزی کدام ممکن است امامزاده‌ای هم دارد‌، می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل قبری کدام ممکن است در دید امامزاده کنار هم قرار دادن کرده‌، دفن می‌تنبل.

خداحافظی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد با این وجود حدود سی روز بعد‌، همه چیز دوباره به دادسرا به اینجا رسید‌. ظاهرش ماتم‌زده نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرگرمی اظهار داشت کدام ممکن است اتفاق عجیبی افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیشب ساعت هشت درحالی‌کدام ممکن است همه شما کنار هم قرار دادن برگزاری {مراسم} {چهلم} بوده اند، پسرش برای مقابله با برگشته است. او می رود همراه خود دیدن بنرهای آسایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آگهی} ترحیم شخصی شوکه شده است.

گفتم مخصوصاً پسرت اقامت است؟ اظهار داشت مطمئنا الان هم پایین در داخل اتاق شماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرا را به همین دلیل زبان خودش بشنوید.

مرد نوجوان وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تشریح ماجرا اظهار داشت؛ پس‌به همین دلیل قهر همراه خود پدرم به تهران آمدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامطلوب به جرمی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {زندان} افتادم. در داخل {زندان} همراه خود خوب زندانی کدام ممکن است خیلی شبیه به خودم خیلی خودم بود شناخته شده شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌کم رفاقت ما عمق گرفت. زندانیان اخیر وارد در نظر گرفته شده می‌کردند ما 2 قلو هستیم. 9‌تنها واقعی ظاهرمان منطقی خال روی بدن ما معادل داشتیم {تا حدی} کدام ممکن است ما را همراه خود هم نامناسب می‌گرفتند.آن قرار است زندانی بی‌پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگذشت تلخی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس‌به همین دلیل {مدتی} راه اندازی شد. در گذشته‌به همین دلیل {آزادی} در موضوع رفاقت ما کدام ممکن است براساس توهم ظاهری تعیین کنید‌گرفته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه ممکن است باشد برادر شده بودیم، تلفن همراه پدرم کدام ممکن است همراه با او قهر بودم را روی کاغذ نوشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او می رود دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم آزاد شدی زنگ بزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگو رفیق فلانی ممکن است باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی بخواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به بايد پشتیبانی می‌کنند. او می رود راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد. اکنون نیست بی‌خبر شدم به همان اندازه این‌کدام ممکن است من خواهم کرد هم آزاد شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی برای مقابله با رفتم همراه خود مشکی حمل همه شما را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی بنرهای آسایش رو‌به‌رو شدم.

ماده موضوع را بررسی اجمالی آموزشی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواز دفن اصلاح کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد جسد به تهران برگردد با این وجود همراه خود اصرار پاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد مواجه شدم کدام ممکن است گفتند این جسد متعلق به شخص خاص است کدام ممکن است خانوار‌ای ندارد.

شخص میانسال اظهار داشت: {مراسم} باشکوهی در نظر گرفته این‌کدام ممکن است فرزندم است برگزار کردم، جاری هم {چهلم} او می رود را می‌گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خانوار‌اش پیدا شد همراه خود ممکن است کسب اطلاعات در مورد محل دفن جسد صحبت می‌کنیم. به همان اندازه آن قرار است زمان هم جنازه در داخل محل دفن امانت پیش ما نگه دارد.

{مشخصات} جسد را در داخل ثبت اشخاص حقیقی مجهول‌الهویه گزارش کردیم. همه وقت به این در نظر گرفته شده می‌کردم کدام ممکن است این شخص مجهول‌ الهویه هر دو کارتن‌خواب چه {کار} هر دو کارهای خوبی کرده کدام ممکن است چنین دفن شد آن قرار است‌هم همراه با امامزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مراسمی شگفت انگیز.

محمد شهریاری – سرپرست دادسرای جنایت تهران
ضمیمه تپش روزنامه جام جم