انواع قربانیان تصادفات بزرگراه ای به 552 نفر رسید


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبسردار تیمور حسینی ذکر شد: بر ایده برآوردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها پلیس راهور 55 شانس {مسافران} ادامه دارد به شهرهای شخصی بازنگشته اند.

منبع مفید: تجهیزات گلف خبرنگاران