{اهمیت} آماده سازی در همسایگی امروزی

متعاقباً، خواه یا نه می توانید داشته باشید معتقدید کدام ممکن است آماده سازی در همسایگی امروزی فقط مورد نیاز است؟ خواه یا نه تحصیلکردن تمایز قابل توجهی در داخل مسکن اشخاص حقیقی راه اندازی می تدریجی؟

آماده سازی تکنیک مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید داده ها در دانشگاه به همین دلیل مربی، خریداری شده داده ها در داخل محل اقامت به همین دلیل کفگیرها، یکی در میان روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی یکی در میان آشنایان است. آموزش کلیدی است کدام ممکن است به اشخاص حقیقی در داخل دنیا توسعه کنند، آرزو می کنند حرفه بالاتر باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مسکن سودآور شوند. آموزش یکی در میان عواملی است کدام ممکن است بر مکان های شغلی اشخاص حقیقی، توسعه در داخل حرفه موارد زیر، {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوانی {که دارند} {تأثیر} می گذارد. بدون در نظر گرفتن فردی آموزش بیشتری داشته باشد یا نباشد، نمره اعتبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات بیشتری دارد.

با این وجود، متأسفانه ما جاهایی روی زمین {داریم} آن خواهد شد کل شما جایگزین هر دو فرصتی برای خریداری شده آماده سازی مناسب ندارند. هند به همین دلیل جمله کشورهایی است آن خواهد شد باند بالایی به همین دلیل اشخاص حقیقی بی سواد ممکن است وجود داشته باشد. فقط در موردً 55 شانس به همین دلیل باند هند بی سواد هستند. بخشی به همین دلیل آن خواهد شد به این علت ایجاد است کدام ممکن است اصولاً عوامل ملت در داخل روستاها اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 در داخل {شهرها}، {جایی} کدام ممکن است آماده سازی در داخل آنها خواهند شد رواج بیشتری دارد. اکثر افراد کشاورزی روستاها اقامت اصولاً وقت شخصی را صرف کشت کالا زراعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن مزارع شخصی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای درو کردن مزارع شخصی هر دو مشارکت در مسئولیت های خانه نیازی به آماده سازی نمی بینند. دخترانی روستاها اقامت در داخل سنین زیرین عروسی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعداً به خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در مسئولیت های خانه مشغول می شوند. طبق فرض هندی ها، زنان معمولا در داخل سنین زیرین عروسی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها خواهند شد پیشنهاد می شود در مقابل درس مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف کردن، در داخل محل اقامت بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امور محل اقامت معامله با کنند. {به همین دلیل است} کدام ممکن است تعداد زیادی از کفگیرها در داخل هند در مقابل تحصیل دخترشان ترسناک عروسی دخترشان هستند. من خواهم کرد می توانم برای می توانید داشته باشید مثالی در داخل مسکن خودم خیلی خودم بزنم. روزی هند بودم، می‌خواستم آموزش بیشتری خرید کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویای شخصی را محقق کنم. برخلاف آنچه محله در نظر گرفته شده می تدریجی، من خواهم کرد می خواستم شغل شخصی را در داخل زمینه مراقبت های بهداشتی دنبال کنم {تا} به محله خودم خیلی خودم خدمت کنم. حمایت خانوار ام، ویژه به ویژه پدربزرگم، به من خواهم کرد امکانات داد {تا} رویایم را اقامت نگه در واقع دارم. من خواهم کرد 18 ساله بودم کدام ممکن است به ایالات متحده آمریکا نقل محل قرارگیری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} به کشوری کدام ممکن است آن را به راه باکلاس، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی کاملاً متفاوت است ساده نبود. وقتی به ایالات متحده آمریکا آمدم نمی دانستم همراه خود مسکن شخصی چه کنم. این {انتقال} برای پاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم نیز طاقت فرسا بود. ممکن است بخواهید یافتن خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار}، دلخوری کردن نزدیک به آموزش خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنوع در داخل عالی جو اخیر قطعا دشوار است بود. بعد به همین دلیل گذراندن اصولاً فاصله های کالج در داخل هند، تنظیم مجدد آموزش آموزشی برایم طاقت فرسا بود. برادر پدرم کدام ممکن است عالی ارائه دهنده خدمات بهداشتی است، به من خواهم کرد {انگیزه} داد {تا} رویای شخصی را اقامت نگه در واقع دارم {تا} شغل پزشکی را دنبال کنم. من خواهم کرد تحصیلاتم را در داخل کالج منطقه ای تحریک کردن کردم، {جایی} 12 ماه اول همراه خود اکثر گروه هایم مسئله داشتم، در نتیجه سیستم دانشگاهی همراه خود آنچه از قبلً به آن خواهد شد رفتار داشتم کاملاً متفاوت بود. من خواهم کرد به تجهیزات گلف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های نه در داخل کالج پیوستم {تا} نزدیک به شغل پزشکی اصولاً بدانم. من خواهم کرد دانشی را کدام ممکن است برای مشاهده شغل‌ای در داخل پزشکی اجباری بود به بازو آوردم، با این وجود ادامه دارد به هیچ وجه تخصص نکرده بودم کدام ممکن است اوضاع در داخل دنیای {واقعی} پزشکی یادگیری نحوه است. من خواهم کرد تمام تلاشم را کرده ام {تا} به آرزوی شخصی برسم. من خواهم کرد {در حال حاضر} عالی تکنسین فوریت های پزشکی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل درگیر شدن بخش سلامت همگانی لذت بردن می برم.

من خواهم کرد در نظر گرفته شده می‌کنم کدام ممکن است تحصیل‌کردن حیاتی‌ترین عامل است 9 تنها واقعی برای دستیابی در داخل مسکن، نسبتاً باند تحصیل‌کرده‌تر موقعیت مهمی در داخل سودآور‌تر کردن عالی ملت دارد. خریداری شده آماده سازی مناسب امری مهم است، با این وجود برای دسترسی به رسیدن مسکن، آماده سازی بیرون از کاف مورد نیاز است. می توان زبان انگلیسی، گذشته تاریخی، ریاضی، علوم را در دانشگاه یاد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کتاب الکترونیکی {باهوش}» بود. علاوه بر این این، می‌توان همراه خود تحقق بخشیدن اینکه چه روزی نیاز به ذکر شد، به روش‌ای انتخاب شده در داخل مکان‌های انتخاب شده عادات کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خیابانی خوب» بود، یادگیری نحوه مسکن کرد. می توانید داشته باشید می توانید تمام داده ها “کتابی” دنیا را نزدیک به عالی شغل انتخاب شده داشته باشید، اما چه زمانی نمی دانید یادگیری نحوه همراه خود همسالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافوق شخصی عادات کنید، افتخار داشتن داده ها “کتابی” می توانید داشته باشید را تعداد زیاد در اطراف {نمی کند}. به عنوان تصویر، اگر می توانید داشته باشید عالی ارائه دهنده خدمات بهداشتی {حرفه ای} هستید، تمام داده ها نزدیک به دنیای پزشکی را دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به مراقبت های بهداشتی داده ها زیادی دارید، اما چه زمانی رفتارهای جدا تشک را ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مبتلایان، همسالان شخصی ارتباط خوبی ندارید. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه، به همین دلیل افتخار داشتن کل شما داده ها “کتاب الکترونیکی” چه فایده ای دارد. موفقیت در رسیدن مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت در سطح ای در داخل مسکن کدام ممکن است افراد به می توانید داشته باشید به آنچه کدام ممکن است هستید احترام بگذارند، یک چیز است کدام ممکن است تمایز راه اندازی می تدریجی، در نتیجه در داخل آن خواهد شد مرحله می توانید داشته باشید در داخل آماده سازی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون از کاف برتر هستید. آماده سازی فوق العاده مهم خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس {نباید} به همین دلیل آن خواهد شد {محروم} شود.

“هیچ ملتی {نمی تواند} ایمنی شخصی را تنها واقعی به پلیس و نظامی بسپارد، ایمنی سراسری اساساً به آماده سازی ساکنان، داده ها آنها خواهند شد به همین دلیل امور، {شخصیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط آنها خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت آنها خواهند شد برای {مشارکت} کارآمد در داخل اقدامات امنیتی تعیین می شود.” – کمیسیون کوثری

باند آگاه نماد دهنده عالی ملت ایمن، بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتمند است.