اهمیت آموزش ایمنی برای افسر ایمنی

یک محل کار می تواند به خانه دوم بسیاری از کارمندان تبدیل شود، زیرا مردم زمان زیادی را صرف یک محل کار می کنند. اطمینان از ایمنی آنها یک مسئولیت مهم است و باید توسط کارفرمایان و کارمندان جدی گرفته شود. اهمیت آموزش ایمنی فراتر از معرفی یک کارگر به کار است. بدون درک شیوه های ایمنی مربوط به شغل، یک کارگر در معرض خطر بیشتری برای آسیب، بیماری یا مرگ در محل کار قرار می گیرد.

برخی از شایع ترین دلایل آسیب ها و خطرات محل کار عبارتند از

· حوادث برقی

· فعالیت بیش از حد

· بریدگی یا سوختگی شدید

· جابجایی دستی یا بلند کردن یک شی

· آسیب های حرکتی تکراری

· صدمات ناشی از وسایل نقلیه

· خطرات آتش سوزی و بسیاری دیگر

· سقوط از ارتفاع.

نقش افسر ایمنی در محیط کار:

هدف اصلی افسر ایمنی پیشگیری از هر گونه آسیب جسمی، تصادف و بیماری های ناشی از کار در محل کار است. نقش آنها اجرای این سیاست های بهداشتی و ایمنی مطابق با قانون و اطمینان از اجرای این سیاست ها توسط کارگران و کارمندان است. نقش افسر ایمنی انجام بازرسی های منظم و ارزیابی ریسک و اطمینان از رفع هر گونه خطر یا نقص فوراً است. آنها همچنین یک دفترچه سوانح را نگه می دارند و باید هر حادثه ای را که در حین کار اتفاق می افتد ثبت کنند، او همچنین می تواند استانداردهای ایمنی را در صورت لزوم توصیه یا بهبود بخشد.

یکی دیگر از نقش های کلیدی افسر ایمنی در محیط کار آموزش کلیه کارکنان در مورد مسائل ایمنی و توصیه به آنها برای اجرای آن اقدامات و تجهیزات حفاظتی در حین کار است. آنها همچنین به عنوان یک پیام رسان برای هر عضو یا کارکنانی که در مورد ایمنی محل کار سؤال یا نگرانی دارند عمل می کنند.

اهمیت آموزش ایمنی در محل کار:

این وظیفه و مسئولیت منصفانه کارفرما است که اطمینان حاصل کند که کارکنان خود در محل کار از هر نوع خطر و حادثه ای دور هستند. دوره های آموزشی ایمنی شامل موضوعاتی است که برای کارگران مفید است تا در حین کار مانند شیوه های کار ایمن از خود مراقبت کنند، نحوه برخورد با مواد شیمیایی خطرناک، رعایت تمام قوانین و مقررات، در مورد تجهیزات حفاظت فردی و بسیاری موارد دیگر. آموزش ایمنی به منظور آموزش کارگران برای انجام دقیق و ایمن وظایف، دوری از خطر خطر و ثالثاً افزایش آگاهی از محیط ایمن و سالم در بین کلیه کارکنان یک صنعت برگزار می شود. یک برنامه آموزشی موثر می تواند تعداد جراحات و مرگ و میرها، مسئولیت های قانونی، بیماری ها، مطالبات غرامت کارگران و زمان از دست دادن کار را کاهش دهد. هر چه کارگران آموزش و پرورش بیشتری دریافت کنند، حوادث و صدمات کمتری در محل کار برگزار می شود.