{اهمیت} رعایت مقررات نوسازی، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقاشی کردن EPA (RRP)

12 ماه قبلی، آژانس ایمنی به همین دلیل تنظیم زیست اجرای مقررات نوسازی، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقاشی کردن (RRP) را پایان دادن کرد کدام ممکن است سازندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران تبدیل کردن را ملزم به رعایت الزامات سختگیرانه مهار سرب می تدریجی. تبدیل کردن‌کنندگان در داخل صورتی کدام ممکن است مساحتی بیش به همین دلیل شش فوت {مربع} را در داخل محل اقامت، دانشکده هر دو قلب رسیدگی نوزاد نوسازی شده در گذشته به همین دلیل 12 ماه 1978 راه اندازی مزاحمت کنند، نیاز به سایه سرب را آزمایش کنند. اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارکی کدام ممکن است نیاز به به مدت زمان سه 12 ماه حفظ شوند. اجرای مقررات RRP در داخل 1 اکتبر 2010 پس به همین دلیل تأخیر قابل انتساب به استرس تجارت راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز به راه اندازی شد. سازندگانی کدام ممکن است الزامات حفاظت را رعایت نکنند هر دو نادیده بگیرند ممکن است علاوه بر این به ازای {هر} تخلف هر روز {تا} 37500 دلار آمریکا جریمه شوند. نمایندگی های نوزاد تبدیل کردن فقط {نمی توانند} متحمل چنین قیمت های مخربی شوند. بدون در نظر گرفتن این، ادامه دارد سردرگمی زیادی در داخل بین متخصصان راه اندازی‌وساز در موضوع اینکه چه فراهم می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد‌هایی برای رعایت آن قرار است خواستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه قطعا ارزش آن را دارد قیمت اضافه شده را دارد هر دو خیر ممکن است وجود داشته باشد.

یک تعداد زیادی از سازندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران تبدیل کردن فقط مقررات RRP را نادیده می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد می کنند کدام ممکن است دستگیر نخواهند شد. این اشتباهی است کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این 1000 و حتی تعداد انگشت شماری هزار دلار آمریکا قیمت داشته باشد یا نباشد. افسران دولت EPA می توانند سازندگان را برای تخلفاتی کدام ممکن است {تا} سه 12 ماه در گذشته رخ دانش است جریمه کنند – به این یعنی کدام ممکن است اگر سازندگان در لحظه این مقررات را نادیده بگیرند، ممکن است علاوه بر این چندین 12 ماه اکنون نیست قیمت آن قرار است را بپردازند. نکته یکی دیگر کدام ممکن است نیاز به در داخل تذکر گرفت سلامت انسان است – سرب عالی سم عصبی است کدام ممکن است احتمالاً ممکن است باعث {آسیب} مغزی در داخل جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان شود. فعال کردن به کارمندان ممکن است داشته باشید برای قرار ربودن کشف نشده سطوح بالای سرب در داخل مدت زمان {طولانی} برای بهزیستی آنها خواهند شد خطرناک است. ساکنان محل اقامت در داخل جاری تبدیل کردن ممکن است علاوه بر این به همین دلیل استنشاق کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار سرب دچار مسائل بهزیستی شوند. جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها باردار به طور قابل توجهی آسیب پذیر هستند.

وضعیت خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} ممکن است داشته باشید نیز موضوعی است کدام ممکن است نیاز به توجه داشته باشید. پیروی به همین دلیل مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید به خریداران مبنی بر اینکه به ایمنی پایه {اهمیت} می دهید، آرامش خاطر خریداران به خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} ممکن است داشته باشید را {تضمین می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این ارجاعات را بهبود دهد. امتحان و اجتناب هر دو نادیده ربودن قوانین حفاظت بهداشت عالی تاکتیک اقتصادی غیرمسئولانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره اعتبار خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} ممکن است داشته باشید را به کاهش می دهد.

اگر ممکن است داشته باشید عالی سازنده هر دو پیمانکار تبدیل کردن هستید کدام ممکن است در موضوع مقررات RRP گیج هر دو {مضطرب} هستید، تنها واقعی نیستید. دارایی ها وب مبتنی بر زیادی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است احتمالاً ممکن است به شما نشان می دهد چگونه {تا} به همین دلیل تعداد زیادی داده ها برای تحقق بخشیدن جزئیات فوری رفتن کنید. صفحه بحث های وب مبتنی بر به ویژه برای پاسخگویی به سؤالات معادل با انطباق همراه خود RRP القایی اند. ممکن است همچنین چندین نمایندگی وجود دارند کدام ممکن است می‌توانند به سازندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران تبدیل کردن پشتیبانی کنند {تا} بفهمند کدام ممکن است چه لوازمی را برای سازگار شدن رادیکال همراه خود مقررات RRP خواستن دارند. Builders Site Protection، RRP Compliance Shop، Nikro Industries، را انتخاب کنید و انتخاب کنید LeadPro Tools همگی تجهیزات های مهار سرب را رشد دانش اند کدام ممکن است شامل می شود کالا مورد نیاز است. هنگامی کدام ممکن است سازندگان تجهیزات محفظه سرب را خریداری می کنند، Builders Site Protection حتی بر روی فراهم می کند {مرتبط} به همین دلیل جمله ورقه های پلاستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع سفارشی کسر {ارائه می دهد}.