اگر آمریکا واقع بین باشد یا نباشد می توان به هماهنگی رسید (+{عکس})


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنت{در این} دیدار 2 طرف دانستن درباره سناریو فعلی مذاکرات لغو تحریم ها در داخل وین تبادل تذکر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به امتیازات باقی مانده بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند.

مذاکره کننده ارشد کشورمان در موضوع جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده جمهوری اسلامی ایران برای افزایش هماهنگی در داخل وین تاکید کرد: در داخل صورت واقع بین در دسترس بودن طرف یانکی می توان به هماهنگی رسید.

انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات وین نیز به دلیل رایزنی های فعلی شخصی با طرف های نه گزارش داد.

باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انریکه مورا در داخل روزهای بلند مدت به ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی در دید شخصی یکپارچه خواهند داد.

مذاکره کننده ارشد ایران: اگر آمریکا واقع بین باشد می توان به توافق رسید (+عکس)

مذاکره کننده ارشد ایران: اگر آمریکا واقع بین باشد می توان به توافق رسید (+عکس)

مذاکره کننده ارشد ایران: اگر آمریکا واقع بین باشد می توان به توافق رسید (+عکس)

منبع مفید: ایسنا