این داروی قلبی تهدید در حال مرگ قابل انتساب به {بیماری} عروق کرونر مرکز را به مقیاس عقب می دهد


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبما از قبلً می دانیم کدام ممکن است آسپرین ممکن است کمک خواهد کرد که شما به مقیاس عقب {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم، توقف به دلیل تشکیل لخته های خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} {بیماری} های عروق کرونر مرکز یادآور {حمله} قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته استفاده بیشتر از شود.

تحقیقات جدیدترین نمایشگاه ها کدام ممکن است آسپرین ممکن است به طور اضافی به به مقیاس عقب تهدید در حال مرگ در داخل مبتلایان بستری در داخل بیمارستان کدام ممکن است از نزدیک تحمل {تأثیر} کووید 19 هستند نیز پشتیبانی تنبل.

محققان دانشکده جورج واشنگتن بیش به دلیل 112000 ناخوشایند تحت تأثیر {بیماری} از حداکثر کوید 19 را در داخل 64 مرکز بهداشت در داخل آمریکا مورد بررسی اجمالی قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند افرادی 24 ساعت اول پس به دلیل بستری شدن در داخل بیمارستان برای کوید 19 آسپرین بدست آمده کردند، 1.6 آسپرین بدست آمده کردند. قرار است به آنها بروند آسپرین بلعیدن {نکردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در معرض خطر در حال مرگ بوده اند.

این یافته ها نتیجه نهایی 15 ماه تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین یادگیری تقریباً در مورد بهره مندی از آسپرین برای {درمان} مبتلایان با 19 ناخوشایند بستری در داخل بیمارستان است. در داخل بیمارستان تصور می شود است.

تا به همانطور که صحبت می کنیم، چندین {درمان} مشتاق در مورد گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی آمریکا (FDA) برای مبتلایان بستری در داخل بیمارستان با اسبابک ها شدیدتر کوید 19 تایید شده است.

Ramsed Antiviral اولیه دارویی است کدام ممکن است مشتاق در مورد گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی آمریکا برای مبتلایان 12 ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر تایید شده است.

Ramedsaver جلوگیری از تخلیه ویروس کرونا در داخل در سراسر اطراف بدن ما شناسایی شده است است. FDA ممکن است حتی Actemra، آنتی بادی مونوکلونال مورد استفاده بیشتر از برای {درمان} {بیماری} های التهابی مختلف، را برای {درمان} COVID-19 اثبات کرده است.

پلاسمای ریکاوری ممکن است حتی درمانی است کدام ممکن است آنتی‌بادی‌هایی را فراهم کردن می‌تنبل کدام ممکن است با COVID-19 جنگ می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک را به مقیاس عقب می‌دهند. جدا از این، باربیتورات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کورتیکواستروئیدها برای به مقیاس عقب تحریک شناسایی شده است اند.

رئوس مطالب رادیکال این تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافته های آن قرار است در داخل فینال شماره JAMA Network Open چاپ شده شده است.

منبع مفید: سینا پرس