بازنشستگان در داخل پیش بینی معوقات


باقی مانده است هم از بازنشستگان همراه خود حقوق حداقلی روزگار می ‏گذرانند، به این دلیل علت آنها خواهند شد می‌گویند همسان‌سازی حقوق نیاز به برای همه شما تحمیل شود.

دبیر کانون بازنشستگان استان تهران نیز در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود جام جم تاکید می‌تدریجی‌ برای تیز کردن معوقات بازنشستگان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نمره اعتبار خواستن است.

12 ماه‌هاست کدام ممکن است بازنشستگان ملت در داخل خواست همسان‎سازی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن معوقات شخصی را مطرح می‌کنند.

احتمالاً {به همین دلیل است} کدام ممکن است همین هفته قبلی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مصوب کرد حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان برای تیز کردن معوقات بازنشستگان تیز کردن شود.

اتفاقی کدام ممکن است در واقع به تذکر محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی ملت خبر خوبی است. بدون در نظر گرفتن اختصاص ۹۰۰۰ میلیارد تومان با این وجود مطالبه حیاتی‏تر مخصوصاً همسان‏سازی حقوق بازنشستگان به {سرانجام} نرسیده است.

۱۰ ماه معوقه

احتمالاً به تذکر مدیرعامل صندوق بازنشستگی ملت، تخصیص ۹۰۰۰ میلیارد تومان برای تیز کردن معوقات، خبر خوبی باشد یا نباشد با این وجود به عقیده پرویز احمدی، دبیر کانون بازنشستگان استان تهران این مبلغ جوابگوی تمامی معوقات بازنشستگان نخواهد بود.

او می رود معتقد است کدام ممکن است نیاز به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای تیز کردن معوقات بازنشستگان تخصیص دانش ‏شود. احمدی به ما می ‏گوید معوقات متعدد به دلیل بازنشستگان حدود ۱۰ ماه است کدام ممکن است تیز کردن نشده است.

به این ۱۰ ماه نیاز به بهبود مستمری امسال را هم اضافه کرد. بهبود حقوق بازنشستگان امسال باقی مانده است لحاظ نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان حقوق ماه فروردین را با بیرون ضریب بهبود حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادل 12 ماه ۱۴۰۰ اکتسابی کرده‌اند.

به آگاه احمدی، حقوق بازنشستگان نیاز به کمتر از 57.4 شانس اضافه شود؛ این با این وجود تنها واقعی مسئله نخواهد بود. حدود ۶۰ به همان اندازه ۷۰ شانس بازنشستگان ملت کمتر از‎‏بگیرند. {به همین دلیل است} کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای همسان‏سازی حقوق بازنشستگان نیاز به به زودی‌تر انتخاب‎گیری تدریجی. اتفاقی کدام ممکن است می‎تواند قابل توجهی دل‎دلخوری کردن‎های این گروه را رفع تدریجی.

پوشش بیمه، درمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم

احمدی روشن سازی می‏ دهد کدام ممکن است مطالبه بازنشستگان فراتر به دلیل بهبود حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن معوقات است. اخیراً متعدد به دلیل سالمندان جملاتی به دلیل قبیل «این درمان به دلیل لیست پوشش بیمه ای بیرون شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به آزاد پرداختش کنید.» را بارگیری می‏ شنوند.

به‌{تازگی} حدود ۸۰ قلم درمان به دلیل لیست پوشش بیمه بیرون شده به همان اندازه بازنشستگان برای تیز کردن هزینه مربوطه‏ های {درمان} بیش به دلیل قبلی دچار مسئله شوند.

{در حالی که} گروه سالمندان تا حد زیادی به دلیل {هر} قشر یکی دیگر پای‌شان به امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {داروخانه}‎ها باز می‎شود. همراه خود حقوق اندک، تیز کردن آزاد هزینه مربوطه‎های {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمان {کار} آسانی نخواهد بود.

این در داخل حالی است کدام ممکن است چنین افرادی حدود ۳۰ 12 ماه حق پوشش بیمه تیز کردن کرده‌اند، به اضافه این‌کدام ممکن است به همه شما اعضای این گروه به یک چشم ثابت ظاهر شد نمی‏ شود.

رهن بازنشستگان گروه تامین اجتماعی هفت میلیون تومان است، {در حالی که} مبلغ رهن بازنشستگان کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۲۰ میلیون تومان است.

تیز کردن پوشش بیمه تکمیلی با این وجود مسئله عظیم اکنون نیست این گروه است. بازنشستگان می‌پرسند چرا شرکت ها پوشش بیمه‎ای نیاز به به نمایندگی‏های شخصی تیز کردن شود؟ {در حالی که} آنها خواهند شد ۳۰ 12 ماه حق پوشش بیمه تیز کردن کرده‌اند، جاری به دلیل شرکت ها پوشش بیمه‌ای {محروم} می‎شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اکتسابی شرکت ها تا حد زیادی همه چیز دوباره نیاز به حق پوشش بیمه تیز کردن کنند.

لیلا شوقی – گروه / روزنامه جام جم