بانک مرکزی دستورالعمل اعتباری برای جهش تولید مسکن را به بانک ها ابلاغ کرد


گزارش جام جم آنلاین بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، پس از نامه قبلی این بانک در خصوص ابلاغ سهمیه بانکی و سقف فردی اشیاء مشمول قانون جهش تولید مسکن، «دستورالعمل تأمین اشیاء ساخت و ساز و بازسازی مسکن» به تصویب کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در تاریخ 10.09.1400 بانک های جاری ابلاغ شد.

همچنین بر اساس مفاد تبصره 6 ماده 3 قانون جهش مسکن، مزایایی که ممکن است برای مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه اعم از خدمات جدید، اضافه یا جزئی اعطا شود، پس از اطلاع متقاضی صرفاً به متقاضی پرداخت می شود. در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت شده است. با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط دستگاه ذیربط پرداخت و به تایید وزارت راه و شهرسازی می رسد.

متن کامل دستورالعمل اجرایی وام ساخت و ساز در قانون جهش تولید مسکن از اینجا دانلود