ببینید درس را تجربه کنیدتعداد بازدید: 1

موضوع «تحصیل خارج از مدرسه» همواره مسئولان و افکار عمومی را نگران می کند، مقوله ای که بارها مطرح شده است، اما همچنان در مناطق مختلف شاهد افرادی هستیم که علی رغم میل باطنی خود از تحصیل محروم هستند.

کسانی که به هر دلیلی در سنین کودکی و نوجوانی از تحصیل باز مانده اند، شاید به دلیل سن زیاد به این حق قانونی توجهی نداشته باشند، اما در بزرگسالی متوجه می شوند که از بزرگترین نعمت علم و دانش محروم بوده اند. .