برای اندکی کاهش چقدر نیاز به طناب بپرم؟

سوالی که خواهید کرد بپرسید اینجا است کدام ممکن است چقدر بار کم می کنید؟ خواه یا نه چربی ها، آب هر دو عضله را به همین دلیل بازو می دهید؟

به همین دلیل بازو ارائه آب

شکی نخواهد بود کدام ممکن است طناب زدن باعث اندکی کاهش می توانید داشته باشید می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه سیگنال اندکی کاهش به همین دلیل به مقیاس عقب آب ناشی می تواند باشد. این به همین دلیل بازو ارائه روزی تا زمانی که شما می توانید عرق می کنید شخصی را نمایشگاه ها. اندکی کاهش با استفاده از تعریق ممکن است خوب کشنده ای باشد یا نباشد. هنگامی کدام ممکن است تنظیم به مصرف کننده مایعات کنید، بار برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یک چیز نخواهد بود کدام ممکن است می خواهند آن خواهد شد هستید.

به همین دلیل بازو ارائه ماهیچه

اندکی کاهش موارد زیر ممکن است خوب قابل انتساب به عضله باشد یا نباشد. روزی کدام ممکن است برای مدت زمان بسیار طولانی طناب می پرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به درستی} وعده های غذایی نخورده اید، این در حال وقوع است. نشاط می توانید داشته باشید نیاز به به همین دلیل ذخایر چربی ها تامین شود، با این وجود روزی کدام ممکن است این نشاط تخلیه شود، عضله عامل موارد زیر است. به همین دلیل بازو ارائه عضله موثر نخواهد بود در نتیجه غذاهایی کدام ممکن است می خورید را می سوزاند.

به همین دلیل بازو ارائه چربی ها بدن ما

وزنی که خواهید کرد کم کنید چربی ها بدن ما است. اگر مناسب وعده های غذایی بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار همراه خود {مقدار} فعالیت های ورزشی فعالیت های ورزشی کنید، چربی ها بدنتان را به همین دلیل بازو خواهید داد.

انرژی هایی کدام ممکن است می سوزانید

اگر خیلی سلامتی ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده می توانید آهسته بپرید، {برای هر} {دقیقه} کدام ممکن است صرف {پریدن} می کنید، حدود 10-13 انرژی می سوزانید. برای شخصی که سلامتی ندارد، منصفانه {دقیقه} {پریدن} زمان زیادی است. همراه خود بهبود سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود {سرعت} گزاف گویی، انرژی سوزی به حدود 18 به همان اندازه 22 در داخل {دقیقه} افزایش خواهد یافت. این {مقادیر} به ساده منصفانه تقریبی است. برای اینکه بفهمید طناب زدن برای اندکی کاهش چقدر اندازه می کشد، نیاز به بار شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان چربی ها را که خواهد شد کم تنبل، بدانید.

منصفانه راهنمایی

طناب زدن شناخته شده به عنوان منصفانه ورزش همراه خود ضربه خیلی زیاد {در نظر گرفته می شود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود هشدار به آن خواهد شد تصادف کرد، ویژه به ویژه اگر ناسازگار هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اضافه وزن} دارید. اگر سلامتی هر دو {اضافه وزن} دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید را طناب بزنید، اشیا {زیر} را بررسی کنید:

· 5 {دقیقه} به همان اندازه {جایی} که خواهید داشت به زودی راهی که در آن بروید.

سپس توقف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان 30 ثانیه طناب بپرید.

· این دنباله را 5 موارد تکرار کنید.

· این {کار} را 3 بار در داخل هفته به مدت زمان 2 هفته مشارکت در دهید.

· اکنون برای 2 هفته بلند مدت، زمان {پریدن} همراه خود طناب را بهبود دهید به همان اندازه منصفانه {دقیقه} بپرید.

· در داخل چند قبلی هفته بلند مدت زمان کوهنوردی را به مقیاس عقب اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زمان گزاف گویی اضافه کنید. نمونه: 4 {دقیقه} کوهنوردی – 2 {دقیقه} گزاف گویی.

به خاطر داشته باشید که همراه خود {هر} تمرینی هیدراته بمانید.

اگرچه به زانوها، مچ انگشتان پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسن شخصی استرس وارد می کنید، طناب زدن {به درستی} استرس کمتری نسبت به دویدن دارد.

به همین دلیل {به طور خلاصه}، مدت زمان روزی کدام ممکن است اندازه می کشد به همان اندازه بار کم کنید در داخل حین {پریدن} همراه خود طناب، همراه خود {مقدار} غذایی کدام ممکن است خورده اید تصمیم گرفته می شود، در نتیجه تصمیم گیری می تنبل چه سوختی به نشاط دوباره کاری شده است.