بهبود حباب پول نقد | به مقیاس عقب ۴۶ دلاری بهای انس جهان طلا


به گزارش جام جم تحت وب، محمد کشتی آرای روز جمعه در داخل مراجعه به ایرنا کسب اطلاعات در مورد تحولات {بازار} طلا در داخل هفته قبلی تصدیق شد: هفته قبلی هزینه بین المللی طلا سیر نزولی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور {متوسط} {هر} انس بین المللی ۴۶ دلار آمریکا به مقیاس عقب داشته است، با این وجود هزینه فارکس تنظیمات یک زمان کوتاه را تخصص کرد.

وی افزود: هزینه فارکس در داخل روزهای قبلی به طور {متوسط} ۲۵۰ تومان بهبود داشته است، با این وجود به مقیاس عقب ۴۶ دلاری هزینه طلا تاثیر بیشتری داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب به مقیاس عقب بهای طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد موجود در بازار داخل شد.

نائب رئیس اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر تهران بهبود حباب پول نقد در داخل روزهای قبلی را از دوام بهای پول نقد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بهبود حباب هم در نتیجه تقاضایی است کدام ممکن است برای گرفتن سبک ها پول نقد به وجود آمده است.

وی روشن سازی داد: بهبود تقاضای {خرید} پول نقد به اطلاعیه ستاد قاجاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس بازمی‌گردد کدام ممکن است محافظت فارکس بیش به دلیل ۱۰ هزار دلار آمریکا را ممنوع کرد؛ در داخل نتیجه نهایی قسمتی به دلیل ارزهای خودت کار کن برای رشد کردن پول نقد به {بازار} در دسترس بودن شد، در داخل نتیجه نهایی تقاضا برای گرفتن پول نقد بهبود یافته است.

کشتی آرای اظهار داشت: در داخل حالی‌کدام ممکن است اول هفته حباب پول نقد در داخل محدوده ۳۰۰ هزار تومان بود در کل هفته به همان اندازه حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز بهبود داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه سبک ها پول نقد واکنشی به به مقیاس عقب بهای انس بین المللی طلا {نداشت}.

وی اصلاح هزینه سبک ها پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا در داخل هفته قبلی را معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بهای {هر} انس بین المللی طلا ۱۸۹۲ دلار آمریکا بود کدام ممکن است به مقیاس عقب ۴۶ دلاری داشته، پول نقد قدیم ۱۲میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار تومان است کدام ممکن است 100 هزار تومان بهبود هفتگی داشته است. پول نقد اخیر همراه خود ۲۲۰ هزار تومان بهبود هفتگی به ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ هزار تومان رسید.

نائب رئیس اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر تهران افزود: نیم پول نقد همراه خود ۵۰ هزار تومان بهبود هفتگی به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربع پول نقد همراه خود ۵۰ هزار تومان بهبود هفتگی به 4 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ هزار تومان رسید.

به آموزش داده شده است وی، پول نقد‌های منصفانه گرمی همراه خود ۳۰ هزار تومان بهبود هفتگی به 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} مثقال طلای آب شده در داخل محدوده 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تومان بود کدام ممکن است به طور {متوسط} ۲۵ هزار تومان بهبود داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} خوب و دنج طلای ۱۸ عیار نیز هشت هزار تومان بهبود داشته است.

کشتی آرای پیش‌سوراخ بینی کرد: هفته بلند مدت این {شرایط} یکپارچه می تواند داشته باشد، در نتیجه بالا ماه رمضان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید سعید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تعطیلات} را در داخل پیش {داریم}. در داخل نتیجه نهایی هفته بلند مدت نیز تنظیمات انس بین المللی طلا نیز همچون هفته قبلی خواهد بود، احتمالا، در نتیجه هزینه طلا تحمل تاثیر قیمتف نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون نبرد فرسایشی شده کدام ممکن است تنظیمات ‌ای نخواهیم داشت.

به آموزش داده شده است نائب رئیس اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر تهران، هم اکنون حباب پول نقد افزایشی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {محدود} ۴۵۰ هزار تومان قرار دارد در داخل حالی‌کدام ممکن است هفته اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم فروردین ماه به همان اندازه ۶۰ هزار تومان نیز به مقیاس عقب داشت؛ در داخل چند مورد آخر روز قبل از این حباب پول نقد ۳۰۰ هزار تومان بهبود داشته است.