به مقیاس عقب 89 درصدی خانه شکنی در داخل فرودگاه های دولتی / بهبود 29 درصدی پیدا می کند چرخ دنده مخدر


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وبسردار مهدی معصوم بیجی به تشریح دستاوردهای پلیس بهترین راه آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ملت تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این {کار} را مشارکت در دادند.

وی افزود: 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 212 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 683 مسافر به همین دلیل پروازهای داخل بهره مند شدند کدام ممکن است نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه قبلی 58 شانس بهبود داشته است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ملت انواع {مسافران} پروازهای خارج از کشور (وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی) را 368 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 949 نفر برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این میزان نیز نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه قبلی 300 شانس بهبود دارد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار معصوم بیجی افزود: همراه خود اقدامات پیشگیرانه کارآمد، میزان خانه شکنی ها {در این} جهان 89 شانس به مقیاس عقب کشف شد. این در داخل حالی است کدام ممکن است شاهد بهبود 29 درصدی پیدا می کند چرخ دنده مخدر همکارانم در داخل پلیس فرودگاه های ملت هستیم.

این مقام ارشد انتظامی به همین دلیل بهبود 100 درصدی کشفیات اقلام ممنوعه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: رفقا من می روم در داخل پلیس فرودگاه های در سراسر اطراف ملت برای تامین نظم، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان رسانی به مردمان آمادگی فشرده دارند.