به همین دلیل چه سنی می توان قد را بهبود داد؟


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنتدر داخل تایلند فقط در موردً منصفانه به همان اندازه 5 شانس جوانان قد کوتاهی دارند. اصولاً پیرمردها روزی ترسیده می شوند کدام ممکن است فرزندشان نسبت به همسالانشان نیاز به قد هر دو نیاز به قدی باشد یا نباشد. اجزا زیادی بر پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه نوزاد به همان اندازه بلوغ {تأثیر} می گذارد.

چه عواملی بر پیشرفت قد تاثیر می گذارد؟

ژنتیک

پیشرفت نوزاد مستقیماً تحمل {تأثیر} قد پیرمردها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل قد پیرمردها پیش بینی می شود. اکثر پیرمردها قدبلند معمولاً فرزندان قد بلندی دارند.

با این وجود، ژنتیک شدید پیشرفته است، در نتیجه تعدادی از صفات (قد) می توانند در داخل فناوری موارد زیر به همین دلیل بین بروند هر دو خاص شوند.

هورمون ها

چندین هورمون، شبیه هورمون پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورمون های تیروئید، پیشرفت نوزاد را اصلاح می کنند. جوانان عذاب توسط عدم وجود هورمون پیشرفت قد کوتاهی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کندی پیشرفت می کنند.

هورمون های جنسی همراه خود هورمون پیشرفت، هورمون تیروئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مغذی {کار} می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی در داخل دوران نوجوانی پیشرفت سریعی دارند.

هورمون های جنسی موقعیت مهمی در داخل اختلاط لایه های پیشرفت دارند. پیشرفت همه شما جوانان پس به همین دلیل بلوغ متوقف می تواند.

کودکانی کدام ممکن است در نهایت وارد بلوغ می شوند هر دو این دوران را فشرده کرده اند ممکن است علاوه بر این پیشرفت نامنظم را تخصص کنند.

خبره

داروها مغذی فراوان به همین دلیل جمله داروها مغذی پر قدرت، پروتئین، ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی شبیه ویتامین D، فسفر، کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی برای پیشرفت نوزاد مورد نیاز هستند.

این داروها مغذی همراه خود هم {کار} می کنند به همان اندازه پیشرفت را تحریک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوزاد پشتیبانی کنند به همان اندازه به قد صحیح برسد کدام ممکن است با استفاده از ژن ها به ارث می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وجود داروها مغذی پیشرفت فیزیکی نوزاد را به تاخیر می اندازد.

فعالیت های ورزشی ها

فعالیت های ورزشی در داخل دوران کودکی بر پیشرفت {تأثیر} می گذارد. فعالیت های ورزشی هر دو ورزش بدنی مشترک احتمالاً باعث پیشرفت نوزاد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترشح هورمون پیشرفت را تحریک تنبل.

با بیرون {بیماری} مداوم

{بیماری} مداوم احتمالاً بر پیشرفت نوزاد {تأثیر} بگذارد.

تجزیه و تحلیل مشترک پیشرفت نوزاد یکی از ساده ترین راه ها برای پیش آگهی کوتاهی قد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری این مسئله در داخل سطوح مقدماتی آن قرار است است. متعاقباً بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قد نوزاد شخصی را همراه خود دقت اندازه گیری گیری کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را همراه خود نمودار پیشرفت عادی ارزیابی کنید.

پیرمردها در داخل صورتی کدام ممکن است پیشرفت نوزاد خیلی کمتر به همین دلیل شاخص نرمال باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو طبق منحنی پیشرفت پیشرفت رو باز کردن آرم دهد، نیاز به مشاهده بیشتری به پیشرفت او می رود داشته باشند.

شاخص های بهبود خالص قد عبارتند به همین دلیل:

در داخل سن منصفانه سالگی: 25 سانتی متر
در داخل 2 سالگی: 12 سانتی متر
در داخل سه سالگی: 8 سانتی متر
به همین دلیل سه سالگی به همان اندازه پیش به همین دلیل نوجوانی: 4-7 سانتی متر
فاصله بلوغ برای خانمها: 7-9 سانتی متر
در داخل دوران بلوغ برای پسران: 8-10 سانتی متر

قبلی ساله هستیم کدام ممکن است قدمان بلندتر شود؟

پس به همین دلیل {رسیدن} نوزاد به بلوغ، مرحله پیشرفت {به طور کامل} متوقف می تواند. اینجاست کدام ممکن است پیشرفت در نهایت به پایان می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد در داخل بلوغ به قد صحیح می رسد.

رازهای زیادی برای پیشرفت ممکن است وجود داشته باشد. تعدادی از افراد در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است طناب زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسکتبال احتمالاً والدین را نسبت به سایر فعالیت های ورزشی ها بلندتر تنبل.

برخی معتقدند کدام ممکن است پیشرفت جوانان به همان اندازه 25 سالگی یکپارچه می یابد. به همان اندازه به درست در این لحظه هیچ اثبات آموزشی برای نشان دادن این باورها فراهم کردن نشده است.

وب های اجتماعی {تبلیغات} دروغینی شبیه هورمون پیشرفت خوراکی، اسپری سوراخ بینی هورمون پیشرفت، ویتامین های غذایی، داروها مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماساژ درمانی برای بهبود قد چاپ شده می کنند. تنوع از افراد مبتلا این ادعاهای غیر {واقعی} شدند.

واقعیت اینجا است کدام ممکن است داروها مغذی با کیفیت بالا، هورمون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش بدنی (9 نه زیاد، 9 کم) قد باقی مانده ممکن است داشته باشید را بهبود می دهد.

هیچ اثبات آموزشی برای اثربخشی اسپری های هورمون پیشرفت سوراخ بینی {وجود ندارد}. تنها واقعی هورمون پیشرفت برای {درمان} عدم وجود هورمون پیشرفت، سبک تزریقی است کدام ممکن است نیاز به مشتاق در مورد متخصص غدد تجویز شود.

این تزریق هورمون پیشرفت به نوزاد عذاب توسط عدم وجود هورمون پیشرفت پشتیبانی می تنبل به همان اندازه در داخل بلوغ به قد خالص برسد.

یک مشاور اطفال، به طور قابل توجهی یک مشاور غدد، احتمالاً پیشرفت خالص نوزاد را تجزیه و تحلیل تنبل. اگر نوزاد پیشرفت غیرطبیعی هر دو از بند باز کردن ژنتیکی دارد، آزمایش خون هر دو اسکن استخوان احتمالاً به تصمیم گیری دلیل پشت کوتاهی قد نوزاد پشتیبانی تنبل.

منبع مفید: پوراتیپ