به کاهش هزینه ۸‌هزار قلم محصولات


به گزارش جام جم تحت وب؛ محسن حسین لویی، کسب اطلاعات در مورد قالب درج هزینه تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن‌کننده بر روی محصولات‌ها در داخل منصفانه ابزار رادیویی ذکر شد: درج هزینه تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کننده به همین دلیل هفته جاری برای لبنیات اعمال می‌شود.

او می رود افزود: طی دهه گذشته‌های قبلی، هزینه بر روی بیش به همین دلیل ۸۰‌شانس محصولات‌ها به‌ویژه محصولات‌های سرمایه‌ای درست مثل یخچال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاروبرقی، فراهم می کند یدکی، محصولات‌های وارداتی درج نمی‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده متعدد محصولات‌های سوپرمارکتی بوده اند کدام ممکن است هزینه برای حمایت کننده داشتند. محصولات‌هایی کدام ممکن است هزینه خوردن‌کننده نداشتند همراه خود نوسان فارکس اصلاح هزینه پیدا می‌کردند.

وی فقط در مورد اینکه یکی از آنها در نظر گرفته مزایای بزرگ این قالب اینجا است کدام ممکن است همه شما محصولات‌ها مشمول این مقررات شدند؛ ذکر شد: درج هزینه خوردن‌کننده بر روی این محصولات‌های {محدود} هم تناسبی همراه خود هزینه‌های {واقعی} {نداشت}، کمی همراه خود توافق {واسطه}‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود درآمد‌های نخست بر روی محصولات‌ها درج را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل افراد خریداری شده می‌شد.

حسین‌لویی افزود: همراه خود برخاستن این قالب اگر هزینه خوردن‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکننده بر روی محصولات درج می‌شد، این اشخاص حقیقی (تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن کنندگان) مهندسی معکوس می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهره مندی از هزینه حمایت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌کردن درصدی به همین دلیل آن قرار است، هزینه تولیدکننده را تصمیم گیری می‌کردند.

او می رود ذکر شد: {در این} بین بر مقدمه قرارداد بین تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن‌کننده، بیش به همین دلیل ۵۰‌شانس درآمد نصیب وب گلوله کردن محصولات می‌شد. ما می‌خواستیم این روابط ناسالم بین تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حلقه} گلوله کردن به‌هم ریخته شود، دلیل این است علت ایجاد به زودی {محدود} انواع کالایی {محدود} همراه خود درج هزینه تولیدکننده به {بازار} وارد شد. {در این} مدت زمان هزینه این محصولات‌ها متوسط‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهشی شد.

حسین لویی در داخل {پاسخ به} اظهارات گوینده ابزار مبنی‌بر اینکه اگر می توانید داشته باشید به هزینه تمام‌شده تأمین از اشراف زاده ها دارید، پس دلیلی ندارد به ساده هزینه حمایت کننده بر روی محصولات درج شود، ذکر شد: طبق مقررات درج هزینه خوردن‌کننده فرآیند واحد صنفی (خرده‌تخلیه) است. حدود ۶۰‌شانس به همین دلیل واحد‌های صنفی این {کار} را مشارکت در می‌دادند، با این وجود نیاز به در داخل بازه‌ای باقیمانده این واحد‌ها هم اقدام به درج هزینه می‌کردند.

مدیرکل نظارت بر شرکت ها عادی گروه حمایت به همین دلیل تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن‌کنندگان در داخل {پاسخ به} اینکه اگر نظارت درستی مشارکت در شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حاشیه} درآمد مطمئن باشد یا نباشد، تولیدکننده نمی‌تواند قیمتی فراتر داشته باشد یا نباشد ذکر شد: داده ها حدود ۸۰‌هزار قلم محصولات را داشتیم. در داخل هیچ‌جای دنیا هزینه خوردن‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکننده بر روی محصولات درج نمی‌شود، چون تا حد زیادی وب گلوله کردن آن قرار است‌ها مد روز است، با این وجود تا حد زیادی وب گلوله کردن در داخل ملت ما استاندارد است.

 

منبع مفید: خبرگزاری صدا وسیما