بی‌تفاوتی اولیه علامت آلزایمر است


به گزارش جام جم وب مبتنی بر، تحقیقات اخیر قانع‌کننده‌ای به همین دلیل {دانشکده} پزشکی دانشکده «ایندیانا» خوب مکانیسم تخریب عصبی (دژنراتیو) را آرم می‌دهد کدام ممکن است می‌تواند روشن سازی دهد کدام ممکن است چرا علائمی یادآور بی‌تفاوتی اولیه سیگنال‌های {بیماری} آلزایمر هستند. این یافته‌ها حاکی به همین دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است اختلال عملکرد {در این} معنی می‌تواند توسعه فروپاشی ذهن {مرتبط} همراه خود آلزایمر را به کاهش دهد.

انواع فزاینده‌ای به همین دلیل تحقیقات فعلی آرم اطلاعات‌اند کدام ممکن است بی‌تفاوتی مطمئناً یکی اولیه سیگنال‌های فروپاشی ذهن است.

محققان می‌گویند، بی‌تفاوتی در گذشته به همین دلیل بدیهی است شدن فروپاشی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز مسائل حافظه آرم دهنده راه اندازی تخریب عصبی است. با این وجود در واقعیت چه یک چیز در داخل ذهن می‌گذرد کدام ممکن است این علامت عصبی روانی را راه اندازی می‌تنبل؟

«یائو-یینگ ما» داروشناسی است کدام ممکن است تا حد زیادی دوران شغل‌ای شخصی را صرف ارزیابی مکانیسم‌های عصبی سوء خوردن داروها مخدر مختلف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه‌اش در داخل یادگیری وابستگی به داروها مخدر نتیجه در هدف اصلی تحقیقاتی وی بر روی بخشی به همین دلیل ذهن به تماس گرفتن «هسته اکومبنس» شده کدام ممکن است جهان‌ای به همین دلیل ذهن است کدام ممکن است موقعیت مهمی بر {انگیزه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهای پاداش دارد.

تحقیقات فعلی «ما» روی {بیماری}‌های عصبی هدفمند شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافته است کدام ممکن است مشابه {علائم} روانپزشکی یادآور نوسانات خلقی، بی‌علاقگی، بی‌تفاوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی بودن وابستگی بیانیه می‌شود، اکنون شناخته شده به عنوان در میان اولیه سیگنال‌های فروپاشی ذهن نیز شناسایی شده است است. به همین دلیل سوالی کدام ممکن است «ما» می‌خواست به آن خواهد شد {پاسخ} دهد این بود سطوح مقدماتی {بیماری} عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به همین دلیل {آسیب} در داخل {مناطق} نه یادآور هیپوکامپ منجر به به کاهش شایع‌تر شناختی می‌شود فروپاشی ذهن بیانیه می‌شود، در داخل «هسته اکومبنس» چه می‌گذرد؟

در داخل یادگیری‌ای روزنامه Molecular Psychiatry چاپ شده شده است، «ما» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش خوب مکانیسم تخریب عصبی اخیر در داخل مانکن‌های حیوانی عذاب توسط {بیماری} آلزایمر را گزارش کردند. قرار است به آنها بروند دریافتند روزی کدام ممکن است فاز‌هایی به همین دلیل «هسته اکومبنس» کشف نشده تجمعات پروتئین آمیلوئید قرار می‌گیرد، خوب معنی دژنراتیو کدام ممکن است از قبلً پیدا می کند نشده بود، تحریک کردن می‌شود.

مهم این معنی، گیرنده‌های خاصی به تماس گرفتن «گیرنده‌های نفوذپذیر کلسیم سیناپسی» (CP-AMPARs) بوده اند. این گیرنده‌ها معمولاً {در این} نیمه به همین دلیل ذهن وجود ندارند، با این وجود روزی پدیدار می‌شوند کدام ممکن است سیناپس‌ها در داخل «هسته اکومبنس» کشف نشده پروتئین‌های {سمی} توسعه {بیماری} آلزایمر موقعیت دارند، قرار می‌گیرند.

«گیرنده‌های نفوذپذیر کلسیم سیناپسی» به کلسیم {اجازه} دریافت پذیرش در نورون‌ها را می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققان {در این} تحقیق حیوانی دریافتند کدام ممکن است این موارد اضافه شده کلسیم در پایان نتیجه در {آسیب} عصبی می‌شود. این {آسیب} عصبی در داخل «هسته اکومبنس» رخ می‌دهد کدام ممکن است احتمالاً باعث راه اندازی بی‌تفاوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل انگیزشی می‌شود کدام ممکن است می‌تواند آرم دهنده اولیه مرحله {بیماری} آلزایمر باشد یا نباشد.

باقی مانده است روزهای مقدماتی این تحقیقات است، با این وجود ایده موجود اینجا است کدام ممکن است توقف این {آسیب} مقدماتی به «هسته اکومبنس» می‌تواند توسعه {بیماری} آلزایمر را به تاخیر بیندازد و حتی به همین دلیل انواع {بیماری} به سایر نیمه‌های ذهن توقف تنبل.

اگر بتوان این معنی در داخل هسته اکومبنس کدام ممکن است مشتاق در مورد آمیلوئید راه اندازی می‌شود را در داخل انسان اثبات کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن خواهد شد توقف کرد، می‌تواند شناخته شده به عنوان خوب بهترین راه کارآمد برای {متوقف کردن} فروپاشی ذهن {مرتبط} همراه خود آلزایمر در گذشته به همین دلیل راه اندازی {علائم} نه فروپاشی شناختی حرکت تنبل.

«ما» می‌گوید: اگر بتوانیم توسعه پاتولوژیک را در داخل مطمئناً یکی {مناطق} {آسیب}‌دیده یادآور هسته اکومبنس به تعویق بیندازیم، ممکن است به طور اضافی بتوانیم تنظیمات پاتولوژیک در داخل {مناطق} نه را نیز به تعویق بیندازیم.

منبع مفید: ایسنا