تأثیر محافظتی داروهای HIV به سمت {عفونت} عروق کرونر


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی برمحققان دریافته‌اند کدام ممکن است اشخاص حقیقی عذاب توسط HIV کدام ممکن است {درمان} ضد رتروویروسی (ART) همراه خود مهارکننده‌های پروتئاز خریداری شده می‌کنند، ممکن است علاوه بر این مستعد ابتلا به کمتری برای ابتلا به Quid 19 باشند.

مهارکننده‌های پروتئاز داروهای ضد ویروسی هستند کدام ممکن است آنزیم مهم (پروتئاز) را کدام ممکن است ویروس‌ها برای کپی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آلوده کردن} سلول‌های بیشتری به آن قرار است خواستن دارند، مسدود می‌کنند.

این پیدا کردن جای می دهد یک دسته کامل ناخوشایند HIV در داخل شش بیمارستان در داخل فرانسه بود، به دلیل جمله 169 نفر کدام ممکن است به دلیل {درمان} ضد رتروویروسی همراه خود مهارکننده‌های پروتئاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید 338 نفر کدام ممکن است به دلیل {درمان} ضدرتروویروسی با بیرون مهارکننده‌های پروتئاز استفاده بیشتر از کردند.

هیچ خوب به دلیل مبتلایان از قبلً عذاب توسط {بیماری} عروق کرونر روده ها تجزیه و تحلیل دانش نشده بوده اند.

به دلیل مبتلایان تحمل {درمان} همراه خود مهارکننده های پروتئاز، 77٪ دارونوویر/ریتوناویر، حدود 8٪ به دلیل آتازاناویر/ریتوناویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 14٪ به دلیل سایر مهارکننده های پروتئاز استفاده بیشتر از کردند. آنها خواهند شد به طور {متوسط} ​​کمتر از خوب 12 ماه به دلیل مهارکننده های پروتئاز استفاده بیشتر از کردند.

در کل خوب 12 ماه پیگیری، 12 شانس به دلیل بیمارانی کدام ممکن است به دلیل مهارکننده‌های پروتئاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 شانس به دلیل بیمارانی کدام ممکن است به دلیل مهارکننده‌های پروتئاز استفاده بیشتر از نمی‌کردند، عذاب توسط کووید 19 تجزیه و تحلیل دانش شدند. 4 ناخوشایند کدام ممکن است به دلیل مهارکننده‌های پروتئاز استفاده بیشتر از نکرده بوده اند ناشی از کووید-19 در داخل بیمارستان بستری شدند.

محققان دریافتند بیمارانی تخصصی ایجاد می کند گروه بازدارنده پروتئاز بوده اند، 70 شانس خیلی کمتر به دلیل {افرادی که} به دلیل مهارکننده پروتئاز استفاده بیشتر از {نمی کردند}، به آن قرار است آشفته می شدند.

دکتر استیو نگوالا، خالق این پیدا کردن به دلیل بیمارستان عادی ملون در داخل فرانسه، اظهار داشت: «تحقیق بیشتری همراه خود انواع بیشتری به دلیل مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کارآزمایی‌های ناخواسته‌سازی شده روی اشخاص حقیقی با بیرون HIV برای اثبات این یافته‌های مقدماتی لازم است.

منبع مفید: مهر