تحریک کردن مدیریت پلیس بر اماکن مسکونی در داخل نوروز


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتسرهنگ غیر معمول مرادی در داخل ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران (ایسنا)، در داخل خصوص نظارت پلیس بر اماکن اسکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی در داخل ایام نوروز، اظهار کرد: بدون در نظر گرفتن اینکه تهران یکی از آنها در نظر گرفته پربازدیدترین {شهرها} در داخل ایام نوروز است، با این وجود در داخل 12 ماه های فعلی شاهد حضور پلیس در داخل ایام نوروز بوده ایم. {مسافران} در داخل شهرهای اکنون نیست به تهران تعدادی از این اشخاص حقیقی در داخل اماکن اقامتی شبیه استراحتگاه، مسافرخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اسکان اطلاعات شدند.

وی یکپارچه داد: در داخل همین راستا ماموران پلیس ناظر بر اماکن پایه پلیس ایمنی تهران عظیم در داخل ایام نوروز به دلیل اقامتگاه ها، پانسیون ها، خوابگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … رفتن به، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت ویژه ای بر این مناطق {داریم}. “

مرادی همراه خود خاص اینکه مراجعه {مسافران} به اقامتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاه های تایید شده اجباری است، تصریح کرد: اقامتگاه تایید شده دارای مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروانه ورزش قابل تبصره است، داده ها این اماکن نیز در داخل سامانه پلیس ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً] معمولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخلف در داخل جاری رصد آن قرار است ها هستیم. همراه خود ورزشگاه ها برخورد احتمالاً خواهد بود خوش شانس همکاری از این وضعیت ها همراه خود پلیس عالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین را رعایت می کنند.

معاون نظارت بر اماکن پایه پلیس ایمنی تهران عظیم همراه خود خاص اینکه نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی کردن به دلیل این اماکن در داخل ایام نوروز به صورت {شبانه روزی} خواهد بود، احتمالا، ذکر شد: در داخل صورتی کدام ممکن است ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} نیز تخلفی را گزارش کنند، قطعا معامله با می تواند.

وی خواهد شد کسب اطلاعات در مورد احتمالات پذیرش {مسافران} در داخل برخی وضعیت های غیرمجاز ذکر شد: قطعا اگر پلیس متوجه چنین مشکلی می شد، حتما ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد می کرد. {مسافران} نیاز به خرس فرصت مجوز مناسب اعم به دلیل استراحتگاه، پانسیون، هاستل را انتخاب کنید و انتخاب کنید … پذیرایی شوند.

مرادی خواهد شد به {مسافران} نوروزی هشدار داد: در داخل ایام نوروز ممکن است به طور اضافی تعدادی از بهره برداران بخواهند {مسافران} را در داخل وضعیت های غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمجاز پذیرش کنند کدام ممکن است همراه خود پلیس برخورد می تواند. با این وجود {مسافران} نیاز به به دلیل حضور {در این} گونه وضعیت‌ها به‌ویژه وضعیت‌هایی کدام ممکن است صاحبان خانه آن قرار است‌ها مطمئن معمولاً نیست خودداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان بازدید شخصی را در داخل وضعیت‌های تایید شده سپری کنند به همان اندازه خدای ناکرده ذینفعان به دلیل آنها خواهند شد سوء استفاده بیشتر از نکنند.