تسریع در ارائه برنامه هفتم توسعهگزارش جام جم آنلاینرؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه همچنین خواستار حضور لازم در اجتماعات جمعی همه مسئولان در سطوح مختلف سه قوه به ویژه جوانان شدند.

در این جلسه بر تقویت همکاری و تعامل قوای سه گانه برای پیگیری جدی تر و تلاش مضاعف و هماهنگ برای رفع مشکلات و کاستی ها تاکید شد.