تعمیر ممنوعیت توسط چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال محدودیت {در} هراز


بر ایده داستان ها جام جم تحت وبسرهنگ احمد الشیرانی {در} اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران اظهار داشت: دقایقی پیش محدودیت های اعمال شده {در} بزرگراه جنوبی – شمالی محور کرج – چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه تهران – شمال برداشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد {در} همه شما {مسیرها} در حال وقوع است. همراه خود خبرگزاری {دانشجویان} ایران

رئیس وسط داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بازدید کنندگان پلیس راهور یکپارچه داد: خواهد شد محدودیت های ترافیکی {در} محور هراز اعمال شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد تمامی خودروها {در} محور جنوب به شمال محور هراز به همین دلیل رودین به آمل قابل انتساب به تردد بارگیری. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه تردد به همان اندازه اطلاع ثانوی.