«تندیس {مادر}» به همین دلیل {دانشکده} هنرهای زیبای کابل برداشته شد


طالبان مجسمه {مادر} را به همین دلیل مقابل دانشکده هنرهای خارق العاده در داخل کابل برداشتند.

بی بی سی به نقل به همین دلیل بی بی سی گزارش داد کدام ممکن است مجسمه این {مادر} کدام ممکن است در برابر این {دانشکده} هنرهای خارق العاده در داخل کابل راه اندازی شده بود، برداشته شده است.

این مجسمه حدود 10 12 ماه پیش شیفته {دانشجویان} {دانشکده} آثار هنری راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادری را نمایشگاه ها کدام ممکن است کوزه ای در داخل کف دست دارد.

تعدادی از {دانشجویان} معتقدند کدام ممکن است این اقدام شیفته طالبان پایان یافته است. پس به همین دلیل مدیریت طالبان در داخل 12 ماه قبلی، مجسمه سیاه پوش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواد سیاهی در جهت آن خواهد شد پرتاب شد.

دیروز ۲۳ حوت روزی کدام ممکن است {دانشجویان} به مدرسه کابل رفتند متوجه فضای تمیز این مجسمه شدند.

ادامه دارد مطمئن نخواهد بود کدام ممکن است چه اتفاقی برای این مجسمه افتاده است، با این وجود چندین دانشمند برای تایید برداشتن مجسمه عکسی به همین دلیل مجسمه چاپ شده کرده اند.

انتهای پیام/