تهدید بلعیدن آنتی بیوتیک در داخل دختران میانسال {چیست}؟


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی بریافته های تحقیقات زودتر اتصال بین آنتی بیوتیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت {روده} را ارزیابی کرد. یادگیری ای تخصصی ایجاد می کند 12 ماه 2021 در داخل نیچر چاپ شده شد تأیید شد کدام ممکن است آنتی بیوتیک ها 9 تنها واقعی میکرو ارگانیسم های مضری را کدام ممکن است باعث {بیماری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عفونت} می شوند را به دلیل بین می برند، منطقی می توانند بر میکرو ارگانیسم های مفید {روده} نیز {تأثیر} مضر بگذارند.

سلامت {روده} می تواند حیاتی باشد در نتیجه بر {جنبه} های سلامت روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی دارید به دلیل جمله انجام شناختی {تأثیر} می گذارد.

برندا ویلسون، درک میکروبیولوژی در مدرسه ایلینویز در داخل Urbana-Champaign منطقی سازی داد: “آنچه در داخل بدن ما شخصی می گذاریم ممکن است خوب بر سلامت {روده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی سلامت شناختی ما {تأثیر} بگذارد.”

وی اظهار داشت: “برای {مدتی}، شواهد قدرتمند ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است خورده شدن همراه خود ترکیبی میکروبیوم گفته می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام از نزدیک همراه خود انجام شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پیامدهای بهزیستی {مرتبط} هستند.”

با این وجود، خوب یادگیری اخیر این ارتباط بین ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {روده} را {برجسته} می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه ارزیابی می تدریجی کدام ممکن است روش صحیح بلعیدن آنتی بیوتیک ممکن است به طور اضافی انجام شناختی را مختل تدریجی.

خوب یادگیری در داخل 12 ماه 2022 چاپ شده شده در داخل PLOS One تأیید شد کدام ممکن است بهبود بلعیدن آنتی بیوتیک همراه خود به کاهش انجام شناختی گفته می شود.

محققان گروهی متشکل به دلیل 14000 خانم را تصمیم گیری در مورد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ذهن ممکن است را توسط خوب سری نگاهی به های شناختی هر کدام 12 ماه یکبار تجزیه و تحلیل کردند.

این چک ها شامل می شود پردازش داده ها، کلمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال تمرین حافظه بود.

حتی می تواند به دلیل مشارکت کنندگان در موضوع بلعیدن آنتی بیوتیک، به دلیل جمله چرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی وقت یکبار سؤال شد.

شایع ترین توضیحات بلعیدن آنتی بیوتیک ها {عفونت} های تنفسی، {عفونت} های اسباب بازی ادراری (UTIs)، مسائل دندانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا نه به دلیل جمله {درمان} جوش بود.

{نتایج} تأیید شد زنانی کدام ممکن است در تمام طول سال‌ها آنتی‌بیوتیک‌های بیشتری بلعیدن کرده‌اند، در داخل تمام مشاهده‌های شناختی {امتیاز} کمتری خرید کردند.

{در حالی که} این {نتایج} به این به معنی نخواهد بود تا زمانی که شما می توانید نیاز به به دلیل آنتی بیوتیک اجتناب کنید، می تواند حیاتی باشد کدام ممکن است عواقب احتمالاً بهزیستی را توجه داشته باشید.

دکتر اسکات کایزر، متخصص سالمندان اظهار داشت: {نتایج} این یادگیری آرم نمی‌دهد کدام ممکن است آنتی‌بیوتیک‌ها باعث تخریب ذهن می‌شوند، با این وجود که ممکن است یک یادگیری کنجکاو است کدام ممکن است می‌تواند نگاهی عمیق‌تر به این ماده داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی برای تأمل در موضوع چگونگی {تأثیر} ممکن است بر سلامت {روده} فراهم تدریجی. . این آرم دهنده سلامت ذهن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه همیشه باید اصولاً در موضوع آنتی بیوتیک ها در نظر گرفته شده کنیم.

منبع مفید: ایسنا