توضیحی به دلیل {حرکت} {هواپیما} در داخل جاده های اهواز


بر مقدمه تجربیات جام جم وب مبتنی برسیدمهدی رزاز در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، در داخل خصوص کلیپی وب های اجتماعی به دلیل تحرکات منصفانه هواپیمای مسافربری در داخل جاده های اهواز آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفتی آیا بسیاری از ساکنان را برانگیخته است، ذکر شد: این {هواپیما} یکی از آنها در نظر گرفته … هواپیماهای فرسوده نمایندگی هواپیمای پرواز کارون که به عقب نگاه می کند AIL نامیده می شد.

وی افزود: این هواپیمای مسافربری فوکر 50 هواپیمای عملیاتی نمایندگی هواپیمای پرواز کارون نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای زیباسازی مجتمع اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت پارک سنتر (هایپر استار) به دلیل فرودگاه به آن قرار است وضعیت پرواز کرده است.

مدیرکل فرودگاه های خوزستان تصریح کرد: سازنده این مجتمع اقتصادی در داخل اهواز نیز {مالک} نمایندگی هواپیمای پرواز کارون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل علت ایجاد قطعنامه گرفت به دلیل منصفانه هواپیمای منسوخ شده برای زیباسازی بخشی به دلیل توالی استفاده بیشتر از تدریجی.

رزاز روشن سازی داد: بهره مندی از مزایای هواپیمای فرسوده شناخته شده به عنوان فراهم می کند زیبایی در داخل آیا بسیاری از {شهرها} غیرمعمول نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی {هواپیما} را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت قرار دادن آن قرار است در داخل منصفانه مجتمع اقتصادی اتفاق خاصی نباید باشد.

وی افزود: {حرکت} این {هواپیما} برای زیباسازی کلان شهر اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن اندازی آن قرار است در داخل مجتمع اقتصادی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه مسئله خاصی ندارد. {هواپیما} {در حال حاضر} در داخل محل {مستقر} است.