جلب رضایت همراه خود خنجر شرم آور خنجر پایین فلسطین است


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبوزرای خارجه 4 ملت عربی مصر، امارات، بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش روز یکشنبه در داخل نشستی همراه خود حضور یایر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در داخل نقب اشغالی نمایندگی خواهند کرد.

این نشست ادعا به عصر یکشنبه همراه خود نشست وزرای خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضیافت شام کاری تحریک کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روز دوشنبه یکپارچه می تواند داشته باشد.

کمیته پیگیری نیروهای سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی فلسطین نشست شرم آور شش جانبه در داخل سیاهپوستان را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نئوفاشیست ها بر ویرانه های محل اقامت های مردمان فلسطین در داخل تونلی تخصصی ایجاد می کند سالگرد روز پایین برگزار می تواند باشد، استوار شدند. کدام ممکن است یک چیز جز خنجری پشت مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان آنها خواهند شد نخواهد بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای این کمیته در داخل نشست خبری در لحظه شخصی گفتن کردند: نشست ننگین نقاب کدام ممکن است نزدیک به چگونگی نگه داشتن چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم اقتصادی تهدیدآمیز پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر ممکن است، یک چیز جز استثمار کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت کننده نخواهد بود. {قابلیت} های آنها خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فریب آنها خواهند شد هیچ بهانه ای برای ادامه دادن ایمنی کدام ممکن است اصولاً مورد خطر نباشد {وجود ندارد}.

ملاقات با خنجر شرم آور خنجر پشت فلسطین است

اسرائیل تنها واقعی خطر {واقعی} برای مکان های بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌های عربی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} خطر یکی دیگر قابل انتساب به توهمات غیر واقعی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدش اسرائیل است کدام ممکن است عملکرد آن خواهد شد توجیه تشکیل اتحاد اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل درست مثل ناتو است. تخصص او می رود در داخل اوکراین نکرد. این اجلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {سفرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون به صرفه رژیم های میانه رو عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اشغالگر همراه خود پایداری مردمان فلسطین در داخل سرزمین شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم مبارزات سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگ آنها خواهند شد نتیجه نهایی ای نخواهد داشت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو قیمت بیشتری برای دشمن صهیونیستی داشت.

نیروهای سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی در نهایت این بیانیه مطبوعاتی تاکید کردند: «{در حالی که} مردمان ما شگفت‌انگیزترین سیگنال‌های استواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استواری را به سمت پوشش‌های فاشیستی رژیم اشغالگر به دلیل شخصی آرم می‌دهند، آمریکا دردسر می‌تنبل مدیریت عالی رژیم اشغالگر را به دلیل انگشت بدهد. نظام در سراسر جهان کدام ممکن است شیفته خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم تحریک شده است». برای سرپوش {گذاشتن} بر عالی توطئه جدیدترین همراه خود راه اندازی عالی محور شرارت در داخل خاورمیانه برای خدمت به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های آن خواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن تأثیر می گذارد باقی مانده در میان بسیاری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریر.

کمیته های از دوام فلسطین نیز همراه خود صدور بیانیه مطبوعاتی هایی این نشست شرم آور را محکوم کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کردند کدام ممکن است این نشست در داخل حالی برگزار می تواند باشد کدام ممکن است مردمان جهان همراه خود شدیدترین موج آوارگی مجبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی قومی رژیم صهیونیستی مواجه هستند. جنایت روال سازی روابط همراه خود دشمن صهیونیستی کدام ممکن است شیفته برخی رژیم های عربی مرتکب شده است، مشاور کشورهای عربی نخواهد بود کدام ممکن است از نزدیک به دلیل زانو زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاعت به دلیل دشمن صهیونیستی خودداری می کنند.

حماس نیز نشست حجاب را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شد: نمایندگی وزرای خارجه امارات، مراکش، بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر در داخل دیدار همراه خود اشغالگران همراه خود مواضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد کشورهای دیگری روال سازی روابط در داخل تضاد است. ما مخالفت کاملاً شخصی را همراه خود {هر} انواع روال سازی روابط همراه خود دشمن اشغالگر تایید می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن می {داریم} کدام ممکن است این گونه کلاس ها تنها واقعی در داخل خدمت دشمن برای یکپارچه تجاوزات مستمر شخصی به سرزمین، مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن مقدس فلسطین است.

در داخل همین جاری، داود شهاب، یکی در همه رهبران جنبش جهاد اسلامی، نمایندگی وزرای خارجه عرب در داخل نشست نقاب را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را یکی در همه نمادهای شهرک سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری به نفع رژیم اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های تجاوزکارانه آن خواهد شد در داخل راستای عملکرد موقعیت قرار دادن رژیم اشغالگر قدس دانست. مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین هایشان

وی در لحظه به فلسطین اظهار داشت: «این حق کل شما کشورهای عربی است کدام ممکن است بپرسند خواه یا نه وزرای خارجه عرب {واقعی} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیت مناقشه موجود {چیست}؟» با بیرون گوش دادن به این واقعیت واقعی کدام ممکن است آنها خواهند شد غیر مستقیم به شرکت کردن نشستی به میزبانی اینترنتی رژیم اشغالگر هستند. جهان آسیب پذیر یهودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواره شدن ساکنان آن خواهد شد.

منبع مفید: مهر