خواستن جنسی، {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} فیزیکی

خواستن جنسی یکسان خواستن دلپذیر در سراسر ما برای خواستار لذت بردن بدنی، عاطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی به دلیل ارگاسم است. {عشق} ما را وادار می تنبل به همان اندازه به همکار مشخص شده شخصی برسیم. دوست داشتن ما پشتیبانی می تنبل به همان اندازه واقعاً احساس شکست ناپذیری کنیم، گویی می توانیم بر کل شما مرزها غلبه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر کل شما مسائل غلبه کنیم. با این وجود {درد} احتمالاً ممکن است ما را در مسیر درست شخصی متوقف تنبل.

معمولاً {درد} را پنجمین علامت اساسی می نامند. هنگامی کدام ممکن است واقعاً احساس {درد} می کنیم، ویژه به ویژه {درد} نوک تیز، گرفتن، اسپاسمیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر، اکثر ما به ساده می توانیم روی عالی عامل هدف اصلی کنیم – تسکین هر دو رهایی به دلیل {درد}. گاه به گاه، پس به دلیل عالی مشاهده ورزشی از حداکثر، پس به دلیل سقوط هر دو {آسیب} غیرمنتظره، ممکن است به طور اضافی {درد} موقتی را تخصص کنیم کدام ممکن است باعث می تواند باشد برای مدت زمان کوتاهی به دلیل صمیمیت جنسی خودداری کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً اتصال ما به دلیل چنین وقفه کوتاهی مبارزه کردن نمی برد.

با این وجود چه اتفاقی می‌افتد روزی کدام ممکن است {درد} به 1 هنجار بازسازی می‌شود، وقتی بدن ما ما تا حد زیادی و حتی در داخل کل شما زمان‌ها صدمه می‌زند؟ وقتی در داخل نشان دادن بالا، انعطاف پذیر کردن {ستون فقرات} هر دو زانوهایمان، هر دو تحمل {وزن بدن} همراه خود بازوهایمان مسئله {داریم}، چه اتفاقی می افتد؟ چه اتفاقی می‌افتد وقتی {درد} از حداکثر بدن ما مانع شدن خواستن ما به روابط جنسی می‌شود؟

وقتی بدن ما ما به دلیل عمق {درد} فریاد می زند، احتمال دارد مقاربت معمولاً میل بالایی ندارد. آنچه ما خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن {داریم} یافتن {راهی} برای به کاهش {درد} است. اینجاست کدام ممکن است {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش احتمالاً ممکن است به ما پشتیبانی تنبل به همان اندازه بر کل شما مرزها غلبه کنیم. عالی همکار عاشق احتمالاً ممکن است گروه های عضلانی دردناک، مفاصل هر دو {درد} کل ما را حساس تنبل، ماساژ درمانی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسکین دهد.

{درد} مسکن شخصی را خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام می طلبد. اگر به {درد} احترام بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو می کنند بهترین راه هایی برای به کاهش آن قرار است باشیم، خواستن جنسی خالص ما احتمالاً ممکن است جایگاه {واقعی} شخصی را در داخل مسکن ما به دلیل بالا بگیرد. هنگامی کدام ممکن است بدن ما ممکن است داشته باشید {درد} دارد، آن قرار است را نادیده نگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشکل شخصی با آن همراه باشید به همان اندازه همکار مسکن شخصی را همراه خود قیمت سفارشی خشنود کنید. باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتماد باشید. همراه خود شریکت صحبت کن. نگرانی های تمیز کردن با اشتراک بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی کدام ممکن است برای به کاهش {درد} واقعاً کار می کند را همراه خود هم پیدا می کند کنید.

معمولاً عالی توالت خوب و دنج هر دو جکوزی به بهبود غیرت ممکن است داشته باشید پشتیبانی می تنبل، ویژه به ویژه اگر تخصص را به اشتراک بگذارید. آب خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس ارتعاش احتمالاً ممکن است به ممکن است داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکار زندگیتان پشتیبانی تنبل به همان اندازه لذت بردن حسی را تخصص کنید.

{خودت} را به {حرکت} درآور. معمولاً {درد} همراه خود بهترین راه قدم گذاشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش برخاستن به به کاهش می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به خون به نیمه های دردناک بدن ما حرکت می یابد. معمولاً خنک شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب یکی از ساده ترین راه ها رفع هستند.

اگر تعدادی از ورزش‌های فیزیکی، یادآور مقاربت، از نزدیک دردناک هستند، همراه خود همکار مسکن شخصی بهترین راه‌های جدیدی را برای نشان دادن غرور همراه خود هم جستجو در کنید. ارتباط باز، واقعاً احساس ایمنی بدنی و تمسخرآمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیطی {آرام} (موسیقی {آرام} فاز، نورهای کم آفتاب، رایحه های مطبوع در داخل هوا، بالش های صاف، پتوهای خوب و دنج) در کنار همراه خود تصمیم چشمی عشق آمیز، عبارات عشق آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساس به عادی احتمالاً ممکن است به ذهن ممکن است داشته باشید پشتیبانی تنبل به همان اندازه در اطراف بزند. علامت های {درد} برانگیختگی جنسی باعث بهبود ترشح هورمون های واقعاً احساس خارق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندورفین های اطمینان بخش {درد} می تواند باشد. معمولاً به ساده جابجا شدن به 1 مقاربت احتمالاً ممکن است به به کاهش غیر دائمی {درد} ممکن است داشته باشید پشتیبانی تنبل.

{درد} بخشی به دلیل مسکن است. این کل شما ما را در داخل عالی مقطع روزی خرس تاثیر مکان ها، ویژه به ویژه همراه خود بهبود سن. {درد} احتمالاً ممکن است زشت باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی استً این پتانسیل را دارد کدام ممکن است گسترش ورزش های ما را {محدود} تنبل. با این وجود {درد} {نباید} مزاحم، مسدود هر دو مانع شدن بهره مندی از لذت بردن نفسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسی باشد یا نباشد. در داخل عالی اتصال عاشقانه، خواهیم شد {راهی} برای ادای احترام به لذت بردن پیدا کنیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً این بهترین راه رفع {واقعی} برای برداشتن {درد} است.