خواه یا نه بررسی اجمالی مناسب {حرکت} جنجالی ویل اسمیت/اسکار پس گرفته خواهد بود؟


{مراسم} جوایز اسکار به طور مناسب در داخل جاری بررسی اجمالی جنجال ویل اسمیت در داخل یکشنبه ساعت شب است.

به گزارش خبرگزاری صبا به نقل به همین دلیل ورایتی، آکادمی علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای عکس ها متحرک در داخل پی {حمله} ای تخصصی ایجاد می کند ساعت شب یکشنبه 27 مارس رخ داد ویل اسمیث به کریس راک در داخل حرکت {مراسم} اسکار، تحقیقات او می رود با توجه به این تصادف به طور مناسب به راه اندازی شد. این گروه کدام ممکن است جوایز هر سال اسکار را نامیده بود، در داخل ابتدا نامی به همین دلیل ویل اسمیت نبرد، ذکر شد کدام ممکن است خشونت را محکوم می تنبل، با این وجود گروه اکنون ناامیدی شخصی را به همین دلیل این جنجال ابراز کرده است.

سخنگوی آکادمی اسکار او می رود ذکر شد: “آکادمی عادات آقای اسمیت در داخل یکشنبه ساعت شب را محکوم می تنبل.” ما تحقیقات مناسب شخصی را با توجه به این حادثه تحریک کردن کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج موارد زیر را در هماهنگی با قوانین ایالتی، آیین نامه عادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مشارکت در خواهیم داد. کالیفرنیا مشارکت در خواهیم داد.

به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است ویل اسمیت قابل انتساب به عادات شخصی همراه خود مرتب سازی اقدام انضباطی هر دو مجازات برخورد با است، اگرچه بعید است کدام ممکن است چنین باشد یا نباشد. اسکار موقعیت غالب مردی کدام ممکن است یکشنبه ساعت شب به او می رود سلامتی کرد را ببینید.

جوایز آکادمی در داخل استانداردهای عادات مناسب شخصی ادعا می کنند کدام ممکن است قاطعانه همراه خود {هر} شکل از عادات توهین آمیز جایگزین هستند.

ویل اسمیث در داخل حرکت نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین فاصله جوایز اسکار در داخل {پاسخ به} جوک ها کریس راک او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش در داخل اقدامی بی سابقه به روی سن آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این طنز یانکی سیلی زدند. وقتی اسمیت به صندلی شخصی {بازگشت}، همراه خود صدای بلند به همین دلیل کریس راک خواست شناسایی همسرش را نگوید.

ویل اسمیث وی در طولانی مدت {مراسم} ضمن خریداری شده جایزه اسکار موثرترین بازیگر موقعیت اول شخص به همین دلیل آکادمی اسکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نامزدهایش به رفتارش عذرخواهی کرد. این بازیگر در واقع در داخل عذرخواهی شخصی به کریس راک ردیابی ای {نکرد}.

انتهای پیام/