خواه یا نه مخالفت شورای نگهبان همراه خود {حذف} شناسایی ساترا به همین دلیل وجوه/صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تصویر} دیجیتال محدود شده است؟


مجلس شورای اسلامی در داخل قطعنامه شخصی مبنی بر واگذاری مدیریت {نمایش} خودساخته به ساترا {تجدید نظر} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ً آن قرار است را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} شبا، بخشی به همین دلیل مقررات وجوه 1401 کامل ملت در داخل جاری تماشای پلتفرم های تحت وب تصاویر حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال ساماندهی ساماندهی رسانه های عالی سمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل مشاهده در داخل دنیای آنلاین ما (سطره) بر تأثیر اعتراض {حرکت} کرد شورای نگهبان شیفته مجلس {حذف} شده.

این ماده قابل اعتماد کدام ممکن است مجلس برای اولیه موارد در داخل مارس 1999 به تبصره های مقررات وجوه 1400 اضافه کرد، حیاتی ترین مبنای قابل اعتماد برای تشکیل عالی ساترا است. {در این} فاز اشیا {زیر} خاص شده است:

پاسخگویی صدور مجوز، ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تصویر} فقطً بر عهده گروه تغییر قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی (ساترا) گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما می باشد یا نباشد.» در داخل راستای نگه داشتن خوب ارزش های ایرانی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام خانوار، صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما گروه {تلویزیون} موظف است بر تمامی سطوح تأمین آثار {حرفه ای} در داخل دنیای آنلاین ما نظارت داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن ارتقای کیفیت بالا تأمین، به همین دلیل عواقب مضر آن قرار است بر گروه توقف تدریجی. . “

در داخل زمستان 1400 مجلس شورای اسلامی در داخل گردش ارزیابی وجوه 1401 این عبارت را مجدداً به مقررات وجوه اضافه کرد با این وجود همراه خود مخالفت شورای نگهبان پس به همین دلیل رای گیری در داخل مونتاژ علنی آن قرار است را بی وقفه به همین دلیل مقررات وجوه {حذف} کرد. .

مجلس پس به همین دلیل {حذف} این عبارت، جملات نیاز به تری را گزینه جایگزین برای آن قرار است کرد کدام ممکن است اکنون نیست شناسایی ساترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارت حیاتی «نظارت بر تمامی سطوح تأمین آثار {حرفه ای} در داخل دنیای آنلاین ما» وجود {نداشت}:

صدور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری تنها واقعی بر عهده گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما است. این جمله مشابه متنی است کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب در داخل 12 ماه 1394 در داخل {پاسخ به} کسب اطلاعات در مورد صوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تصویر} در داخل دنیای آنلاین ما نوشتند.

شورای نگهبان در داخل منطقی سازی چرایی مخالفت همراه خود {نسخه} غالب این تصمیم، دخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف این پاسخگویی در داخل «{وظایف} قابل اعتماد سایر سیستم‌ها» را شناخته شده به عنوان ایراد به این ماده عنوان کرد. «سایر ارگان ها» در داخل همین جا به تذکر وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی است.

این ماده مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شورا 12 ماه قبلی آن قرار است را تصویب کرد.

در داخل 14 مارس 2014، در داخل بحبوحه اعتراض اتحادیه‌ها، سینماگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نمایندگان مجلس به ساترا، 4 اتحادیه سینماگران به همین دلیل جمله فدراسیون تولید‌کنندگان تصاویر حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویدیوی ایران، صفحه بحث صنفی نمایندگی‌های ویدیوی تحت وب، صفحه بحث تولیدکنندگان رسانه‌های تصویری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سندیکا به همین دلیل {مدیران} سینمایی خطاب به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در داخل نامه ای به همین دلیل تصویب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر سترا گلایه کرد.

همراه خود سوئیچ این عبارت، دعوای سترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه سینمایی بر بالا نظارت بر {نمایش} خودساخته کدام ممکن است به همین دلیل 12 ماه 1377 شدید شده بود، به 12 ماه 1378 برمی گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون بدون در نظر گرفتن اظهارات ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه، این {کار} {نمی کند} باقی مانده است ورزش صوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری در داخل دنیای آنلاین ما با بیرون مجوز ساترا ممنوع است، با این وجود مقررات یکی دیگر حتی در داخل مقررات وجوه عالی ساله {وجود ندارد}. ، نماد دهنده الحاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستارا 9.

در داخل عین جاری، در داخل معنای از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا عبارت «اشاعه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تصویر} در داخل دنیای آنلاین ما» تمایز ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است نهادهای مقدماتی {مرتبط} همراه خود دنیای آنلاین ما موظف به ناهنجاری زدایی به همین دلیل این بخش هستند.

مصطفی قاسمیان

انتهای پیام/