خوردن روغن های پایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه پایدار سلامت روده ها را به تهدید می اندازد


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنتخوردن روغن های پایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه پایدار نتیجه در رسوب اسیدهای چرب اشباع در داخل رگ ها، تصلب شرایین (طاقت فرسا شدن دیواره رگ ها)، {باریک} شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسداد عروق روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حمله} قلبی می تواند باشد.

بر ایده فینال یافته های آموزش جهان، خوردن روغن های پایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه پایدار نیز در نتیجه دارا در دسترس بودن اسیدهای چرب غیر اشباع، تهدید ابتلا به بیشتر سرطان ها سینه در داخل خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها پروستات را در داخل پسرها بهبود می دهد.

روغن های پایدار شیفته متخصصان مصارف خودساخته قابل توصیه نمی شود، در نتیجه روغن های پایدار در نتیجه قوام می خواست قنادی ها {عمدتا}ً در داخل تأمین شیرینی ها استفاده بیشتر از می تواند باشد.

اسیدهای چرب اشباع شده در داخل روغن های پایدار نتیجه در مشکلات قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک ها بیشتر سرطان ها می تواند باشد.

اگرچه این روغن ها هم اکنون در داخل ملت ما همراه خود اصلاح ترکیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت کیفیت بالا به چربی های نیمه پایدار بازسازی می شوند کدام ممکن است تشکیل اسیدهای چرب اشباع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانس کمتری نسبت به چربی های پایدار هستند، با این وجود نیاز به مشاهده داشت کدام ممکن است روغن های نیمه پایدار همراه خود روغن های طبیعی نیز بررسی می شوند. مایعات تشکیل سطوح بالاتری به همین دلیل اسیدهای چرب اشباع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها های ترانس هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن ممکن است خطراتی یادآور کلسترول ldl LDL نخست، خوب شدن عروق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان {حمله} قلبی را به در کنار دارد. اشخاص حقیقی رنج بردن از چربی ها خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl نخست {نباید} به طور قابل توجهی به همین دلیل روغن های سکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه پایدار استفاده بیشتر از کنند.

به آگاه محل کار تقویت خورده شدن گروه وزارت بهداشت، روغن های طبیعی برای پیشگیری به همین دلیل مشکلات قلبی آن را تایید.

چربی ها های مایع الگو آترواسکلروز (طاقت فرسا شدن دیواره رگ ها) را تنبل می کنند. روغن‌های طبیعی مایع تشکیل {مقادیر} قابل توجه کم اسیدهای چرب اشباع را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مقادیر} زیادی اسیدهای چرب غیراشباع هستند کدام ممکن است برای سلامت روده ها مورد نیاز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان اسیدهای چرب غیراشباع ممکن است خیلی کمتر به همین دلیل 2 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی روغن‌های مایع فقط در موردً a 0 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ممکن است مبدل a 0 می‌گویند.

خوردن روغن های مایع بر روغن های حیوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن های طبیعی پایدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه پایدار برای ادامه دادن بهزیستی ترجیح اطلاعات می تواند باشد.