درآمد {سهام} جامانده‌ها در نقطه از واریز


درآمد {سهام} چند قبلی فاصله به همان اندازه به درست در این لحظه واریز شده است. درآمد {سهام} در داخل فینال فاصله مبلغی در دید به 600 هزار تومان داشت. درآمد {سهام} تعدادی از اشخاص حقیقی همچنان واریز نشده که همچنان ادامه دارد. درآمد {سهام} معمولا هر سال واریز می تواند باشد. در داخل یکپارچه دانستن درباره دلیل صنوبر نشدن درآمد {سهام} این اشخاص حقیقی اصولاً بیاموزید.

چرا سود سهام عدالت برخی از سهامداران هرگز واریز نشد؟

به گزارش جام جم اینترنت جاماندگان به دلیل درآمد {سهام} اواخر اردیبهشت انتظار خریداری شده درآمد شخصی باشند؟

ذبیح‌الله سلمانی در داخل مراجعه به تسنیم همراه خود مقوله ای اینکه در داخل {میز} خدمت وزارت سیستم اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در داخل استان اشخاص حقیقی زیادی دانستن درباره صنوبر نشدن درآمد {سهام} مراجعه کردند، ذکر شد: مستحضر باشید کدام ممکن است درآمد {سهام} به همان اندازه بالا اسفندماه ۱۴۰۰ قطعاً صنوبر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شده برای باقیمانده هم به همان اندازه عید فطر صنوبر شود.

با این وجود اگر این ماده موضوع مشارکت در نشد، این درآمد قطعاً به همان اندازه بالا اردیبهشت‌ماه صنوبر می‌شود.

وی همراه خود مقوله ای اینکه در داخل استان قزوین اصولاً مراجعه‌‌کنندگان به {میز} خدمت فعالان مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان بوده اند، اضافه کرد: این اشخاص حقیقی به 2 ماده موضوع معترض بوده اند کدام ممکن است مطمئناً یکی قرار است به آنها بروند دانستن درباره تسهیلاتی بود کدام ممکن است به دلیل موسسه مالی‌ها گرفته بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودهای فوق العاده بالایی کدام ممکن است برای {اینها} محاسبه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصت خسارت تسهیلات هم نداشتند.

سلمانی یکپارچه داد: این سودها باعث شده کدام ممکن است تولیدکننده در داخل یکپارچه {مسیر} تأمین مسئله پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی به دلیل تولیدکنندگان می‌گفتند کدام ممکن است کارخانجات ما تعطیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو نیمه‌تعطیل است.

{در این} بخش تعدادی از قرار است به آنها بروند به انتخاب‌های هیئت مدیره موسسه مالی‌ها در داخل مرحله ملت خواستن دارند کدام ممکن است دستورهای اجباری را صادر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را ارجاع دادیم به همان اندازه توسط مدیرعامل موسسه مالی کار کردن مشکلشان تعمیر شود.

حدود 49 میلیون نفر {سهام} دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام این اشخاص حقیقی چه سهامدارانی کدام ممکن است معنی غیرمستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه {افرادی که} معنی فوری را تصمیم گیری در مورد کردند مشمول خریداری شده درآمد کمتر از 500 هزار تومانی شده‌اند. با این وجود به دلیل این گروه حدود 5 میلیون نفر درآمد {سهام} خریداری شده نکرده‌اند.

طبق داده ها نمایندگی سپرده گذاری مرکزی، 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 هزار نفر داده ها هویتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی داده ها بانکی صحیحی پرونده نکرده‌ بوده اند کدام ممکن است فرصت واریز درآمد 500 هزار تومانی {سهام} برای قرار است به آنها بروند وجود {نداشت} با این وجود {در این} مدت زمان 300 هزار نفر نسبت به اصلاح کردن داده ها شخصی اقدام کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره شبای برجسته این بیش به دلیل 300 هزار نفر پرونده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی درآمد 12 ماه‌های 98 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 99 را یکجا برای این اشخاص حقیقی واریز کرد.

مطمئناً یکی مسائل کدام ممکن است مانع شدن به دلیل واریز درآمد {سهام} شده اینجا است کدام ممکن است تعدادی از سهامداران ویژه {افرادی که} داده ها قرار است به آنها بروند به دلیل سوی گروه شخصی پرونده شده، سجامی نشده‌اند {در حالی که}‌ حیاتی‌ترین شرط خریداری شده درآمد احراز شناسه توسط سجام بوده‌ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورتی کدام ممکن است {افرادی که} داده ها قرار است به آنها بروند را گروه شخصی ارایه دانش نسبت به اصلاح کردن شماره شبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین کردن داده ها شخصی اقدام کنند، می‌توانند درآمد 12 ماه های قبلی را بگیرند .

با این وجود حدود 3 میلیون نفر به دلیل دارندگان {سهام} {در این} چند قبلی 12 ماه قبلی فوت شده‌اند کدام ممکن است فعلا درآمد {سهام} برای متوفیان صنوبر نشده‌ است متعاقباً به همان اندازه درست در این لحظه حدود 5 میلیون نفر به دلیل بیش به دلیل 49 میلیون نفر دارنده {سهام} درآمد خریداری شده نکرده‌اند. قرار بر این بود کدام ممکن است بهترین راه‌اندازی سامانه بر جاده، وراث {سهام} بتوانند در حالی که نداشتن به مراجعه حضوری پروسه {انتقال} {سهام} را مشارکت در دهند کدام ممکن است فعلا این سامانه پس به دلیل تحویل داد 2 12 ماه بهترین راه‌اندازی نشده‌است.

{در حال حاضر} حیاتی‌ترین چه چیزی مسئول چه چیزی بود عدم خریداری شده درآمد {سهام} درج را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده شماره شبای نامعتبر است. برخی هم {هر} چند قبلی شماره شبای درستی ارایه کرده‌اند با این وجود حساب جاری قرار است به آنها بروند مسدود هر دو راکد شده‌است هر دو اینکه شماره‌ای به دلیل حساب مشترک (2 امضا) پرونده شده‌است. حتی می تواند فرصت صنوبر درآمد در نظر گرفتن های {بلند مدت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزی هم {وجود ندارد}.

طبق گفتن گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی تمام سهامدارانی کدام ممکن است به همان اندازه به درست در این لحظه پیامک واریز را خریداری شده {نکردند} می توانند به سامانه www.sahamedalat.ir مراجعه هر دو مسائل شخصی را همراه خود متخصصان این وسط توسط شماره تصمیم 1569 مطرح کنند.