{درمان} مطمئناً یکی سویه های {کشنده} کرونا همراه خود اسپری سوراخ بینی جدیدترین


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وبتیمی به دلیل محققان بین‌المللی بر این باورند کدام ممکن است این مقدماتی {درمان} در داخل شکل از شخصی است کدام ممکن است علیه کل شما اشکال از کروناهای مزاحم به دلیل جمله آلفا، بتا، گاما را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلتا گزارش شده است. این تجزیه و تحلیل بهترین راه را برای بهبود اسپری درمانی برای انسان به راحتی می تدریجی.

مشکلات، به دلیل جمله سویه آمیکرون، اثربخشی واکسن را به مقیاس عقب دانش است، با این وجود دکتر فرانسوا ژان، دانشیار میکروبیولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمونولوژی در مدرسه بریتیش کلمبیا، محقق ارشد، می گوید کدام ممکن است {نتایج} مقدماتی نمایشگاه ها کدام ممکن است اسپری احتمالاً ممکن است به دلیل {عفونت} نیز توقف تدریجی. شکل از میکرون در داخل سلول های ریه انسان پرانرژی است.

وی ذکر شد: پس به دلیل تایید اسپری، می توان آن خواهد شد را همراه خود داروهای به دلیل در گذشته قابل دریافت کدام ممکن است به دلیل تکثیر ویروس توقف می تدریجی استفاده بیشتر از کرد به همان اندازه حفاظت قدرتمند تری در مخالفت با اشکال از ترسناک کننده ویروس کرونا راه اندازی تدریجی.

یک مخلوط انتخاب شده طراحی شده به تماس گرفتن N-0385 به دلیل ورزش آنزیم انسانی خاصی کدام ممکن است ویروس برای {آلوده کردن} سلول میزبان استفاده می کند از، توقف می تدریجی.

این مولکول کودک شیفته محققان دانشکده کلمبیا به دلیل سلول های ریه انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگانوئید مورد آزمایش قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است N-0385 ویروس را با هیچ گونه شواهدی به دلیل {عفونت} غیرفعال می تدریجی.

در داخل آزمایش‌ها، محققان موش‌های اصلاح کردن‌شده ژنتیکی را همراه خود دوز روز به روز به دلیل این مخلوط در داخل اسپری سوراخ بینی به مدت زمان 4 روز همراه خود ویروس کرونا {درمان} کردند. قابل اشاره کردن است کدام هرکدام 10 موش خرس {درمان} به دلیل {عفونت} جان مفید به در داخل بردند.

تحقیقات جدیدترین خواهد شد N-0385 را در مخالفت با دلتا آزمایش کرد کدام ممکن است 9 تنها واقعی به پیشگیری به دلیل {بیماری} عروق کرونر روده ها پشتیبانی می تدریجی، منطقی به {درمان} 12 ساعت پس به دلیل {آسیب}، به دلیل جمله به مقیاس عقب مرحله {عفونت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} پشتیبانی می تدریجی.

دکتر گان می گوید: «آنزیم عملکرد N-0385 در داخل سلول های سوراخ بینی است، {جایی} کدام ممکن است ویروس {تمایل دارد} وارد بدن ما شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپری های سوراخ بینی را واقع بینانه ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثرترین بهترین راه برای تجویز این مخلوط می سازد.

جدا از این، جهش‌های {مرتبط} همراه خود ویروس کدام ممکن است باعث CHD می‌شوند باقی مانده است در داخل مکانیسم این آنزیم کشف شد نشده‌اند، کدام ممکن است آن خواهد شد را به 1 عملکرد {مفید} برای حفاظت در مخالفت با سویه‌های ویروس بلند مدت بازسازی می‌تدریجی.

دکتر گان منطقی سازی می دهد کدام ممکن است این مخلوط پتانسیل آن خواهد شد را دارد کدام ممکن است شناخته شده به عنوان منصفانه {درمان} همراه خود تنوع گسترده علیه سایر ویروس هایی کدام ممکن است به دلیل مکانیسم مشابهی استفاده بیشتر از می کنند، به دلیل جمله ویروس های آنفولانزا مشابه آنفولانزای A، H1N1 را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنفلوانزای C استفاده بیشتر از شود.

وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: در واقع این اسپری نیاز به در کنار همراه خود سایر داروهای قابل دریافت خارج از آن استفاده بیشتر از شود در نتیجه مهارکننده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل وارد شدن ویروس به سلول ها توقف می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر داروهای تجویز شده باعث به مقیاس عقب تخلیه آن خواهد شد می شوند.

منبع مفید: سینا پرس