{درمان} گزینه جایگزین برای برای مسائل گوارشی پس به همین دلیل برداشتن کیسه صفرا

روش جراحی برداشتن کیسه صفرا لزوما یک تکنیک اسلم دانک معمولاً نیست. بعد به همین دلیل روش جراحی برداشتن کیسه صفرا، در میان اشخاص حقیقی دچار مسائل گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} می شوند. شناسایی پزشکی این {بیماری} سندرم پس به همین دلیل کوله سیستکتومی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش جراحی برداشتن کیسه صفرا کوله سیستکتومی است. بر ایده تحقیقات پزشکی، سندرم پس به همین دلیل کوله سیستکتومی در داخل 15 به همان اندازه 40 شانس به همین دلیل اشخاص حقیقی با بیرون کیسه صفرا اتفاق می افتد. اگر هر سال 700000 کوله سیستکتومی در داخل ایالات متحده آمریکا مشارکت در شود، نشان می دهد که یک تعداد زیادی از مردمان به همین دلیل سوء هاضمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} مبارزه کردن می برند.

بدون چون و چرا، کیسه صفرا عملکرد مهمی در داخل هضم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} آن قرار است به طور محکم به کبد، پانکراس، مجاری صفراوی، اسفنکتر اودی، دوازدهه، شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی {روده} عظیم پیوند داده شده است. من می روم در موضوع این ارتباط محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام درونی آن قرار است در داخل کتابم “سلامت خالص در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل برداشتن کیسه صفرا” می نویسم.

کبد صفرا تأمین می تنبل کدام ممکن است به طور معمول 2 {کار} {غیرقابل انکار} بسیار مهم را نیاز به مشارکت در دهد. ابتدا، کبد داروها محلول در داخل چربی ها یادآور کلسترول ldl، فلزات با کیفیت صنعتی، رنگدانه های صفراوی، داروهای تجویز شده، داروهای تجویز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل را {حذف} می تنبل. دوم، کبد {اجازه} هضم صحیح {چربی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های محلول در داخل چربی ها را می دهد – سوختی کدام ممکن است بدن ما به آن قرار است می خواهد. همراه خود {هر} دوی این تعهدات، کبد به ساده همراه خود صفرا ممکن است خوب {وظایف} شخصی را مشارکت در دهد.

صفرا عملکرد منصفانه خودرو حمل {زباله} در داخل بدنه را تفریحی می تنبل. صفرا قهرمان گمنامی است کدام ممکن است به {کار} سختی کدام ممکن است برای بدن ما ما مشارکت در می دهد، قابل احترام مدال است. چیزی کدام ممکن است می خوریم وارد کبد می تواند. داروها خطرناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سموم} به همین دلیل بدن ما ما پاک می شوند. این محرک های خطرناک می توانند مجاری صفراوی، اسفنکتر اودی، دوازدهه را آزار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد باعث تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} شوند. چون آن است می بینید، این داروها ناراحت کننده می توانند فراوان به همین دلیل اعضای بدن ما را تحمل تاثیر قرار دهند، متعاقباً پاکسازی کل شما بدن ما برای کسانی که کیسه صفرا ندارند مفید به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تایید. هشدار – به همین دلیل روغن زیتون استفاده بیشتر از نکنید – این برای زیر اشخاص حقیقی شگفت انگیز سالمی است کدام ممکن است کیسه صفرا دارند.

در داخل کیسه صفرا، صفرا به همین دلیل کبد انباشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفمند می تواند. سپس صفرای کیسه صفرا به دوازدهه راهی که در آن پیدا می تنبل، {جایی} کدام ممکن است وعده های غذایی برای هضم {چربی ها} به همین دلیل شکم وارد می تواند. هنگامی کدام ممکن است کیسه صفرا بریده می تواند، صفرای کبد همیشه در جهت اثنی عشر اعتصاب می کند، اگرچه وعده های غذایی وجود نداشته باشد یا نباشد.

چرا در میان اشخاص حقیقی پس به همین دلیل برداشتن کیسه صفرا دچار {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل گوارشی می شوند؟ چرا پس به همین دلیل مشارکت در این روش جراحی دردها به همین دلیل بین نرفتند؟

بگذار منطقی سازی بدهم. یک تعداد زیادی از مردمان نمی دانند کدام ممکن است کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانکراس غدد قلیایی هستند. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است غدد قلیایی هستند، صفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیره پانکراس (مایع) نیز قلیایی هستند. قلیایی در دسترس بودن صفرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیره لوزالمعده عاملی اساسی برای هضم صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت کل شما شخص است. اگر یک چیز معنادار را به همین دلیل این متن {حذف} می کنید، بگذارید قلیایی باشد یا نباشد.

در برابر این، اسیدیته باعث تنظیمات عمیق در داخل بیوشیمی این مایعات می تواند. صفرای اسیدی قابل توجه تهاجمی، تحریک‌پذیر، خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به احساس‌های فراگیر یادآور مجاری صفراوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفنکتر Oddi – دریچه بین مجرای صفراوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهه {آسیب} می‌زند. ممکن است خوب چه چیزی مسئول چه چیزی بود بزرگی برای {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتگی باشد یا نباشد.

صفرای اسیدی تهاجمی دیواره‌های دوازدهه را خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقباضات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسازگار دیواره {روده} را راه اندازی می‌تنبل. این عدم ثبات باعث رفلاکس صفرا می تواند – صفرای اسیدی تهاجمی به شکم هر دو مری {می رود}. این ریفلاکس صفرا در مسیر درست حرکت کنید ناقص، چه چیزی مسئول چه چیزی بود مهمترین سوزش بالا دل، تحریک شکم، زخم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مری بارت است.

اسیدیته نتیجه در راه اندازی سنگ های صفراوی در داخل مجاری صفراوی می تواند کدام ممکن است ممکن است خوب انسداد، تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} راه اندازی تنبل. صفرای اسیدی ظرفیت هضم {چربی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های محلول در داخل چربی ها A، D، E را انتخاب کنید و انتخاب کنید K را به همین دلیل بازو می دهد. چربی ها های هضم نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفرای اسیدی خورده شده {روده} عظیم را تحریک می کنند منجر به اسهال قدرت می تواند.

اگر وعده های غذایی {به درستی} در داخل {روده} کودک نوپا هضم نشوند، مشتاق در مورد میکرو ارگانیسم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخمرها همراه خود گازهای عجیب و غریب، نفخ، سیری، نفخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالت تهوع تخمیر می شوند. در دوره تخمیر، داروها {سمی} زیادی تأمین می تواند. همراه خود منصفانه مرحله منتهی به مرحله موارد زیر، جای شگفتی هر دو شگفتی معمولاً نیست کدام ممکن است اشخاص حقیقی می توانند لیست {طولانی} به همین دلیل {علائم} را تخصص کنند: خستگی، ناامیدی، بهبود هر دو انداختن پوند اضافی، امنیت زیرین، عدم ثبات هورمونی، پاسخ های پوستی و بسیاری دیگر. چه یک چیز ممکن است خوب به ترمیم پشتیبانی تنبل. ثبات اسیدی قلیایی مفید؟ خوش شانس سه راهی که در آن خالص برای قلیایی کردن بدن ما ممکن است وجود داشته باشد:

1. رژیم قلیایی

2. مصرف کننده آب معدنی {شفابخش} کارلووی واری

3. تقویت می کند همراه خود داروها معدنی، یادآور منیزیم-پتاسیم سلولی

از هر لحاظ، {هر} {کسی} ممکن است خوب بفهمد کدام ممکن است خواه یا نه همراه خود اسیدیته سروکار دارد هر دو خیر. در داخل محل اقامت، همراه خود کاغذ تورنسل، می توانید PH بزاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادرار شخصی را بررسی اجمالی کنید. اگر آنها خواهند شد خیلی کمتر به همین دلیل 6.6 pH باشند، این برابر همراه خود اسیدیته است. من می روم در داخل مقالات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابم، پانکراس مفید، ممکن است داشته باشید مفید، بر برنامه غذایی قلیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید هدف اصلی می کنم. البته است، اشخاص حقیقی می توانند همراه خود تامین داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی کربنات بدن ما شخصی کدام ممکن است {عمدتا}ً به همین دلیل {سبزیجات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب به بازو می آیند، به حداقل یک جو عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حدودی قلیایی پایبند باشند. اگرچه داده ها زیادی در موضوع رژیم قلیایی ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک تعداد زیادی از مردمان به همین دلیل داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت می کند‌ها استفاده بیشتر از می‌کنند، با این وجود منصفانه منبع مفید خالص ممکن است وجود داشته باشد تخصصی ایجاد می کند ایالات متحده آمریکا مشتاق در مورد پزشکان پزشکی هر دو مبتلایان به خوبی شناخته نشده است – مصرف کننده آب معدنی {شفابخش} – کدام ممکن است نصب شده شده است به مردمان پشتیبانی می‌تنبل.

بهره مندی از آب معدنی {شفابخش} کارلووی واری برای مشکلات گوارشی عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجسته در داخل اروپا معمولاً نیست. پزشکان پزشکی ecu قرن هاست کدام ممکن است بهره مندی از آب معدنی {شفابخش} را قابل توصیه می کنند. آب معدنی {شفابخش} کارلووی واری احتمالاً بیشترین تجزیه و تحلیل را در داخل بین تمام آب های معدنی دارد. مقالات پزشکی متعددی اقدامات واقع بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت آن قرار است را نصب شده کرده است. نیازی معمولاً نیست در داخل اروپا باشید هر دو به حداقل یک زبان خارج از کشور صحبت کنید. ممکن است داشته باشید می توانید نمک چشمه هوادهی کارلووی واری {واقعی} را تولید کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رعایت قانون های معرفی شده، آب معدنی {شفابخش} را در داخل محل اقامت تولید کنید.

پزشکان پزشکی ecu همراه خود ارجاعات {تاریخی} قابل توجه به این نکته ردیابی کرده اند کدام ممکن است داروها معدنی، بی کربنات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعات کمیاب در دسترس در داخل آب معدنی {شفابخش} کارلووی واری بر مسائل گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} در داخل اشخاص حقیقی تحت تأثیر سندرم پس به همین دلیل کوله سیستکتومی {تأثیر} دارد.

یکی در میان {درمان}‌های غیردارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه جایگزین برای کدام ممکن است نمی‌توان آن قرار است را به همین دلیل این متن {حذف} کرد، طب سوزنی است. طب سوزنی به طور بزرگ برای یک تعداد زیادی از مشکلات گوارشی دور جهان، استفاده بیشتر از می تواند. طب سوزنی ممکن است خوب {درد}، سوخت را به کاهش دهد، اسهال هر دو حالت تهوع را متوقف تنبل، به انداختن پوند اضافی پشتیبانی تنبل و بسیاری دیگر. ماساژ درمانی سطح معده کدام ممکن است مشتاق در مورد یک مشاور ماهر مشارکت در می تواند ممکن است خوب {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبندگی بعد به همین دلیل روش جراحی را به کاهش دهد.

گروه های مردم کدام ممکن است قرن ها در داخل سیاره پایین بوده اند داروهای طبیعی برای {درمان} مسائل بهزیستی شخصی داشتند. این داروهای طبیعی باقی مانده است ممکن است وجود داشته باشد. طب استاندارد زبان چینی، محصولات ecu، آیورودا هر دو محصولات محلی آمریکا می توانند به اسهال، یبوست، {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپاسم پشتیبانی کنند.

تبدیل کردن فلور سودمند {روده} هسته مهمترین سلامت صحیح برای اسباب بازی گوارش است. برنامه غذایی ضد کاندیدا، محصولات دارویی، پروبیوتیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب درمانی {روده} عظیم ممکن است خوب میکرو ارگانیسم های دوست خوب را در داخل {روده} مجدداً راه اندازی تنبل. این جو مفید داخل ممکن است داشته باشید ممکن است خوب همراه خود {درد}، سوخت، نفخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید یبوست مقابله تنبل.

{مادر} شخصیت ناقص {نمی کند}. تک تک اعضای بدن ما انسان ناشی از خاصی نوسازی شده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیسه صفرا نیز به همین دلیل این قاعده مستثنی معمولاً نیست. متأسفانه، ما نمی‌توانیم کیسه صفرا را به بدن ما برگردانیم، با این وجود معنی‌های ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثری به همین دلیل طب گزینه جایگزین برای ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است پشتیبانی می‌تنبل. {امتحان} شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب شده شده، این سیستم های گزینه جایگزین برای واقعا {کار} می کنند. این {درمان}‌های خالص را می‌توان در کنار همراه خود {درمان}‌های پزشکی استفاده بیشتر از کرد، هر دو می‌توان به همین دلیل آنها خواهند شد شناخته شده به عنوان منصفانه {درمان} بی طرفانه استفاده بیشتر از کرد. اکیداً قابل توصیه می‌کنیم کدام ممکن است منصفانه ارائه دهنده خدمات بهداشتی هر دو متخصصین دارای مجوز حاد آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخصص پیدا کنید کدام ممکن است دردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {علائم} ممکن است داشته باشید را به طور شغل‌ای ناشی از به همین دلیل بازو ارائه کیسه صفرا توجه کنند.

داده ها این متن برای زیر {اهداف} دانشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی معرفی شده است. این شناخته شده به عنوان سوئیچ برای تجزیه و تحلیل، {درمان}، را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توصیه های یک مشاور مجاز فکر نشده است.