در داخل موسسه مالی {کار} کنید. 330 میلیون رویکرد تقلبی


بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برسرهنگ کارآگاه سید قاسم موسویفر در داخل تشریح این خبر، روشن سازی داد: دادستان همراه خود مراجعه قضائی به پایگاه {ششم} پلیس اعلان تهران، گفت: همراه خود شخصی که مدعی بود توانسته است، جلب رضایت کرده است. او می رود را در داخل موسسه مالی اجاره دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فردی اوراق را تأیید شد.

وی افزود: همراه خود مشارکت در سطوح فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تخصصی} مشاوران، متهم تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت کدام ممکن است به عنوان راهی به خرید چیز خوب در مورد اقتصادی اقدام به تولید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر اوراق ساختگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود پس به همین دلیل بدست آمده وجه به همین دلیل متقاضی، گوشی {تلفن همراه} شخصی را از فضای باز می تنبل. ورود او می رود

رئیس پایگاه {ششم} پلیس اعلان تهران معرفی شد: «امتحان و تعیین اموال مفقود شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبهات بالقوه در داخل اصل {کار} قرار دارد».

منبع مفید: مهر