در دسترس بودن شماره‌های رند در کنار اول هر چند وقت یک بار عید فطر


در اطراف اخیر در دسترس بودن شماره‌های رند در کنار اول به‌رویداد عید سعید فطر به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان ۱۰ روز بر روی سامانه برگزاری مزایده اینترنت قرار گرفت.

به گزارش واحد بازرگانی صبا به نقل به دلیل اداره کل شما ارتباطات نمایندگی ارتباطات سیار ایران، در اطراف اخیر واگذاری شماره های رند در کنار اول قابل مقایسه با بهار ۱۴۰۱ به دلیل در حال حاضر دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر روی سامانه مزایده شماره های رند نخستین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر زمینی ترین اپراتور {تلفن همراه} ملت قرار گرفت.

براساس ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ارزشی اپراتور اول {تلفن همراه} کدام ممکن است مبین فراهم کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در خدماتی سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است برای عموم مردم نامزدها شماره های رند است، واگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراک شماره های رند در کنار اول با استفاده از برگزاری مزایده برای عموم مردم نامزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت اینترنتی به برخورد rond.mci.ir صورت می پذیرد.

نامزدها شرکت کردن مزایده شماره های رند در کنار اول، نیاز به ضمن اثبات {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط قابل مقایسه با شرکت کردن مزایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین وارد شدن داده ها درخواست شده است شده به تعیین کنید {صحیح} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسنامه ای در داخل سامانه مذکور، نسبت به واریز اینترنت رقم ودیعه کدام ممکن است مشابه ۲۰ شانس مبلغ الهام شماره {تلفن همراه} مدنظرشان است، اقدام کنند.

برقراری نمره اعتبار روزی {هر} مزایده نیز منوط به 2 شرط است کدام ممکن است لزوماً هر کدام نیاز به برقرار باشد یا نباشد به همان اندازه مزایده به اتمام برسد.

شرط نخست آنکه «زمان قابل اعتماد» مزایده به اتمام برسد کدام ممکن است این زمان {برای هر} مزایده متغیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل زمان تنظیم مزایده گفتن می تواند.

یکی دیگر هم اینکه به دلیل فینال توصیه هزینه بر روی خوب شماره، نیاز به ۸ ساعت قبلی باشد یا نباشد؛ در داخل صورت گفتن توصیه اخیر در گذشته به دلیل اتمام طول مزایده، طول مزایده برای خوب فاصله ۸ ساعته اکنون نیست تمدید می تواند.