دوز دوم افزایش کننده به همین دلیل دارید به سمت نابودی کرونا سپر می تنبل


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنت{نتایج} خوب پیدا کردن فعلی نمایشگاه ها کدام ممکن است دوز دوم واکسن افزایش کننده کرونا {به طور قابل توجهی} نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را به مقیاس عقب می دهد.

خوب پیدا کردن تأیید شد کدام ممکن است ساکنان مسن‌تری کدام ممکن است دومین واکسن افزایش‌کننده کووید 19 را خریداری شده کرده‌اند، 78 شانس خیلی کمتر به همین دلیل {افرادی که} تنها واقعی خوب واکسن خریداری شده کرده‌اند، خیلی کمتر کشف نشده نابودی قرار دارند.

این پیدا کردن 40 روزه بیش به همین دلیل نیم میلیون نفر را مورد بررسی اجمالی قرار داد.

رونان آربل مطمئناً یکی نویسندگان این پیدا کردن ذکر شد: «نتیجه نهایی اولیه اینجا است کدام ممکن است افزایش کننده دوم نجات دهنده است.

منبع مفید: فارس