دوم مبایعه نامه غیر معمول طالب زاده +تصاویر حرکتی
اقامت یاد غیر معمول طالب زاده را تا حد زیادی شناخته شده به عنوان مستندساز، ابزار ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی رسانه ای می شناختیم. با این وجود او می رود 12 ماه ها پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مطمئناً یکی 2 اثرش شناخته شده به عنوان بازیگر در داخل تصاویر حرکتی تویی کدام ممکن است نمی شناختمت، در داخل موقعیت عالی فرمانده جنگی ایفای موقعیت کرده بود. همین جا برایتان سکانس مبایعه نامه این باهوش را برایتان تصمیم گیری در مورد کرده ایم.