دیشب بیش به دلیل 17000 دوز واکسن تزریق کرد


بر ایده مطالعات جام جم وب مبتنی بربر ایده ادعا قلب روابط پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، 63 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 772 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 41 نفر نوبت اول، 56 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 590 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 114 نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 764 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 997 نفر نوبت {سوم} خریداری شده کردند. دوز کرونا واکسن

انواع همه واکسن های تزریق شده در داخل ملت به 146 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 127 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 152 دوز رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 793 دوز واکسن کرونا در داخل ملت ساعت شب قبلی تزریق شد.