رئیس جمهور به دلیل اجرای مقررات محدوده قیمت 1401 کل شما ملت خبر داد


بر ایده تجربیات جام جم اینترنتآیت الله سید ابراهیم رئیسی روز سه شنبه در اجرای دستور 123 مقررات ابتدایی جمهوری اسلامی ایران «مقررات محدوده قیمت 12 ماه 1401 کل شما ملت» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای تحمیل در ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده قیمت ابلاغ کرد. گروه.

مجلس شورای اسلامی در مونتاژ علنی روز چهارشنبه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پنجم} اسفند ماه یکهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم «مقررات محدوده قیمت 12 ماه 1401 ملت» را تصویب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اثبات شورای نگهبان رسید.

منبع مفید: ارنا