رئیس جمهور به دلیل اعتقاد مدیریت به رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین تشکر کرد


بر ایده تجربیات جام جم تحت وب آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در مونتاژ هیئت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به دلیل نهاد ریاست جمهوری ذکر شد: در واقع در 12 ماه اخیر نیاز به به نظر می رسید جدیدی به کارها، بسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در 12 ماه قبلی پایان یافته است، برای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین باشد یا نباشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سخنان او می رود در ابتدا 12 ماه، در نتیجه این سخنان امید را به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد می رساند. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین.

رئیس جمهور به دلیل اعتقاد رئیس معظم انقلاب به نکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، افزود: اعتقاد مدیریت سرمایه بزرگی برای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است. {در این} راستا نیاز به خداوند متعال را شکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود را شکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظ این سرمایه بود به همان اندازه سرمایه بهبود یابد.

دکتر ذکر شد. اساسی: اولیه نکته ای تخصصی ایجاد می کند بیانات مقام معظم مدیریت مورد تاکید قرار گرفت اینجا است کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به مشکل تنبل وجهه مردم در دسترس بودن در کل شما فرهنگ سازی ها، در میان بسیاری افراد در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی همراه خود افراد را افزایش تنبل.

رئیس جمهور معنای این محوریت مدیریت را {مشارکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} {واقعی} افراد در تعیین ها، تعیین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {مشارکت} در افراد بخشی به دلیل ماده موضوع است. فاز حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدایی اینجا است تخصصی ایجاد می کند امتیازات ارزان، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی به افراد فضایی دانش شود کدام ممکن است راهی پیدا کند مسائل را رفع تنبل. شاخص های شهرت نیاز به اساساً محاسبه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به تا حد زیادی مورد تاکید قرار گیرد.

آیت اللهی در رابطه با اینکه مقام معظم مدیریت جاده این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را کاملاً متفاوت به دلیل سویه ها ریلی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های قبلی عنوان کردند، خاطرنشان کردند: این جاده نیاز به همراه خود شفافیت تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایبندی به چشم انداز ایشان کدام ممکن است گروه به آن خواهد شد می خواهد مشارکت در شود.

رئیس جمهور ذکر شد: چون آن است رئیس معظم انقلاب فرمودند این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین امید را در دل افراد اقامت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دانش است. کلمه تا حد زیادی به اقداماتی کدام ممکن است امید افراد را بهبود می دهد فرآیند کل شما پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است.

دکتر رئیسی در رابطه با اینکه مقام معظم مدیریت تحرک را با این وجود یکی دیگر به دلیل عملکرد های خوش بینانه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این رو پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به در فرهنگ سازی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز های مختلف ورزش بیشتری داشته باشد یا نباشد، خاطرنشان کرد: وی ممکن است حتی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است پوشش های پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغی {در این} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین دولت شود. ” آنچه این امید را بهبود می دهد اینجا است کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مشکل مضاعف شخصی را در اجرای پوشش ها به دلیل جمله پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا 1401 بهبود دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش انجام شفافی در خدمت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد دارد.

رئیس جمهور ذکر شد: مدیریت شناخته شده به عنوان منصفانه سیگنال ماندگار به 2 ماده موضوع بهبود مقدار خرید و فروش بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعقاد قراردادهای بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه نفت بدون در نظر گرفتن تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها ردیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردند کدام ممکن است برخی معتقد بوده اند بدون در نظر گرفتن تحریم ها سودآور نمی شود. تحریم‌ها، با این وجود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین گام‌های روشنی درو کردن.» با اشاره به تحریم‌ها می‌توان ورودی سر خورد. استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جای احترام دارد.

آیت الله رئیسی در یکپارچه سخنان شخصی در رابطه با اینکه رئیس معظم انقلاب در فرمایشات شخصی به چند مورد آخر دغدغه کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به قابل توجه گرفته شود، خاطرنشان کرد: ایشان به ماده موضوع گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم شناخته شده به عنوان یکی در همه دغدغه های شخصی ردیابی کردند. متعاقباً پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به {در این} زمینه کاری کاملاً متفاوت مشارکت در دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابرتورم را نسبت به 12 ماه قبلی {حذف} تنبل.

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه هم ابراز آرامش خاطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ابراز دلخوری کردن مدیریت بر عهده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است، ذکر شد: دومین دغدغه ایشان تصمیماتی بود کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این در کارگاه های کودک نوپا هر دو واحد تولیدی هایی همراه خود کارمند خیلی کمتر مسئله راه اندازی تنبل. با اشاره به این دغدغه نیاز به در اولیه جایگزین مونتاژ ای همراه خود نظارت معاون اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور کارکنان ارزان پیشرفته ترین و پیشرفته ترین تشکیل شود به همان اندازه {در این} خصوص بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شود.

رئیس جمهور همراه خود ابراز دلخوری کردن یکی دیگر به دلیل مقام معظم مدیریت به دلیل سمپاشی های بی فایده برای اشتغال زایی افزود: ایشان مضطرب بوده اند کدام ممکن است این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیز به دلیل اقدامات بی ثمر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های زودتر تخصصی ایجاد می کند به نظر می رسد به دلیل اعتبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات برای تعیین اشتغال استفاده بیشتر از می کردند، متضرر شود، با این وجود هیچ شغلی {وجود ندارد}

آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: اگر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین دارایی ها هر دو امکاناتی را برای تعیین اشتغال در تذکر می‌گیرد، dishing out این دارایی ها نیاز به همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت پیگیری شود به همان اندازه به نتیجه نهایی خاصی مخصوصاً راه اندازی جایگزین‌های شغلی {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اثبات برسد.

رئیس جمهور همراه خود خاص اینکه مقام معظم مدیریت در سخنان شخصی دستورالعمل ها صریحی را صادر کردند، تصریح کرد: نظام ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوری ایشان دسترسی به «بهبود عادلانه ارزان» است. در واقع منظور ایشان این نبود کدام ممکن است در امتداد طرف امتیازات ارزان به امتیازات نه به دلیل جمله سنت کلمه نشود، کاملا مدیریت فرمودند کدام ممکن است خواستن در این زمان ملت تاکید بر بهبود عادلانه ارزان است.

دکتر رئیسی اصل نه رئیس معظم انقلاب را 2 برابر شدن انواع نمایندگی های اطلاعات بنیان توسط می آید تا حدودی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در واقع این بدان معنا نخواهد بود کدام ممکن است کمیت گزینه جایگزین برای کیفیت بالا در بهبود انواع اطلاعات شود. نمایندگی های {مستقر} قطعاً ایجاد اسمی نمایندگی های اطلاعات بنیان به نفع قرار است به آنها بروند نخواهد بود.

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه در 12 ماه 1401 حیاتی ترین شاخص سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل سیستم ها اقدامات اطلاعات بنیان خواهد بود، احتمالا، ذکر شد: مشارکت در را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد امور بر ایده الگوی سیستم های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی اشتغال به دلیل شاخص های اساسی تجزیه و تحلیل سیستم ها خواهد بود، احتمالا. در 12 ماه بلند مدت.” {در این} راستا اگرچه تا حد زیادی توجهات معطوف به وزارت تعاون، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی است، با این وجود کل شما سیستم‌ها پاسخگویی خطیری در راه اندازی اشتغال دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت تعاون نیز متولی تغییر قوانین بین فاز‌های مختلف است.

آیت الله رئیسی با این وجود یکی دیگر به دلیل دستورالعمل ها رئیس معظم انقلاب به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را دسترسی به خودکفایی در ملت به طور قابل توجهی در زمینه تأمین کالا کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین کالاهای ابتدایی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: رئیس نیاز به {سرعت} بخشد. این {کار} را با آن همراه باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به دلیل مانکن های شناختی تا حد زیادی {در این} زمینه استفاده بیشتر از کرد. در واقع خودکفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی از الگوهای اطلاعات بنیان ارتباط تنگاتنگی همراه خود کل شما فاز ها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} به خودکفایی در فاز کشاورزی {محدود} شود.

رئیس جمهور همراه خود تصریح بر اینکه نکته موارد زیر کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب اسلامی مورد کلمه قرار دادند، بکارگیری اشخاص حقیقی در جایگاهی کبریت همراه خود آموزش آنان است، ذکر شد: این ماده موضوع نیاز به پیگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی در جایگاهی کبریت همراه خود آن خواهد شد اجاره دادن شوند. تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش قرار است به آنها بروند.”

دکتر تایید کرد دستور من خواهم کرد اینجا است کدام ممکن است علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات نیاز به مبنای {حرکت} انقلابی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به طور قابل توجهی در بخش سیستم مالی باشد یا نباشد: {اینها} بازخورد کمیته های کارشناسی است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ستاد توافق ارزان پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های کاری آن خواهد شد منطقه ای برای اصلاح کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کردن امتیازات ارزان است. {در این} کمیته ها است کدام ممکن است نیاز به راهی که در آن های اعمال مقررات را مورد بحث و جدال قرار داد کدام ممکن است ما را به عملکرد در دسترس می تنبل کدام ممکن است قیمت کمتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} را بهبود می دهد. کمیته های {تخصصی} دولتی نیز محل مناسبی برای این گونه بحث و جدال ها هستند، در نتیجه بدون در نظر گرفتن تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین تا حد زیادی باشد یا نباشد، مسائل کمتری در تحمیل خواهیم داشت.

آیت‌الله رئیسی بر افزایش عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم افراد در سیستم مالی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کل شما وزارتخانه‌ها نیاز به در امتداد طرف سیستم‌های دولت در دسترس، اداره‌ای راه اندازی کنند به همان اندازه نرم افزار‌های اطلاعات‌بنیان را دنبال کنند به همان اندازه همراه خود سیستم‌های مختلف آموزشی ارتباط در دسترس داشته باشند. به طور قابل توجهی معاونت آموزشی رئیس جمهور.»

رئیس جمهور در رابطه با برگزاری دوره ها در همین زمینه کدام ممکن است به دلیل 12 ماه قبلی به راه اندازی شد، افزود: بنا به اصل مدیریت این دوره ها نیاز به راه بیشتر برگزار شود. معاونت آموزشی ریاست جمهوری نیاز به همراه خود {مدیریت} ذیربط نرم افزار های اطلاعات بنیان برای تمامی وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها جلساتی برگزار تنبل به همان اندازه همراه خود رویکرد دشواری محور {برای هر} سیستم وظیفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار های اطلاعات بنیان رئوس مطالب شود.

دکتر رئیسی ممکن است حتی تاکید کرد کدام ممکن است دانشکده ها نیاز به در زمینه های مختلف تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی {در این} زمینه حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف مضامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی، راهکارهایی برای تعمیر مسائل در بخش واقع بینانه فراهم کردن دهند.

رئیس جمهور نکته حیاتی موارد زیر برای رفع مسئله را {مدیریت} کارآمد، تشویق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین {نیروی کار} عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: {نیروی کار} همراه خود {انگیزه} در ملت به میزان خواستن ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} نیاز به مشکل کنند به همان اندازه {نیروی کار} همراه خود {انگیزه} بیشتری به بخش بدهند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر رئیسی یکپارچه داد: نکته حیاتی نه اینجا است کدام ممکن است {انتظارات} در این زمان افراد به دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین همراه خود 7 ماه در گذشته کاملاً متفاوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً نیاز به کاملاً متفاوت به دلیل روزهای ابتدایی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {کار} کنیم. فرمایشات جدیدترین مقام معظم مدیریت پاسخگویی ما را چند مورد آخر برابر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی تا حد زیادی ورودی برویم، بازخورد طرفدار هر دو ناهماهنگ نه مناسب نخواهد بود.

رئیس جمهور تاکید کرد: تأمین حیاتی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسیر مانترا 12 ماه «تأمین، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» است. باید همیشه تمام مشکل شخصی را برای رشد تأمین همراه خود تاکید بر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال مشارکت در دهیم. کل شما اعضای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین موظفند در فواصل روزی منصفانه هر دو 2 ماهه گزارش انجام شخصی را در نتیجه گیری مانترا 12 ماه فراهم کردن دهند.