راهی که در آن های پیشگیری به همین دلیل ابتلا به وبا در داخل سفرهای نوروزی


بر ایده مطالعات جام جم اینترنت، در داخل سفرهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز 13 بدر کدام ممکن است خانوارها به شخصیت می الگو ناشی از عدم وجود چشم اندازها مربوط به آب آشامیدنی هر دو رفتارهایی مربوط به شنا در داخل رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاها احتمالات ابتلا به این {بیماری} ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است همراه خود متعهد شدن 13 می توان به همین دلیل ابتلا به این {بیماری} پیشگیری کرد. تکنیک های {عفونت} وبا

وبا در داخل تأثیر مصرف کردن آب هر دو غذای {آلوده} به میکرو ارگانیسم ویبریو کلرا راه اندازی می تواند باشد کدام ممکن است به ساده باعث {بیماری} در داخل انسان می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت عدم {درمان} دیر یا زود احتمالاً باعث کم آبی از حداکثر بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی شود.

Vibrio cholerae به همین دلیل مدفوع انسان خلاص شدن از شر می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را {آلوده} تنبل. بهره مندی از مزایای آب مفید، خلاص شدن از شر مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت بازو ها حیاتی ترین راهی که در آن های پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {بیماری} های منتقله به همین دلیل راهی که در آن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} های منتقله به همین دلیل وعده های غذایی مربوط به وبا است.

اشخاص حقیقی کم کم انواع از حداکثر این {بیماری} در داخل صورت عدم {درمان} ممکن است علاوه بر این ظرف چند قبلی ساعت جان شخصی را به همین دلیل بازو بدهند، با این وجود {درمان} بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود، همراه خود مبادله آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترولیت های به همین دلیل بازو گذشت، احتمالاً میزان نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر قابل انتساب به وبا را خیلی کمتر به همین دلیل خوب شانس به مقیاس عقب دهد.

این {بیماری} همچنان شناخته شده به عنوان خوب خطر سلامت عادی برای جوامع دور جهان، {در نظر گرفته می شود}. بر ایده گزارش گروه بهداشت جهان، وبا کمتر از در داخل 47 ملت دور جهان، محلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سال حدود 2.9 میلیون مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 95000 نفر دور جهان، جان شخصی را به همین دلیل بازو می دهند.

بر ایده گزارش گروه جهان بهداشت، در داخل 12 ماه 2018 حدود 500 هزار مورد وبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2990 مورد نابودی قابل انتساب به این {بیماری} به همین دلیل 34 ملت جهان به این گروه گزارش شده است.

مورد وبا در داخل ایران

{انتقال} این {بیماری} فقطً به {شرایط} نامناسب بهداشتی به همین دلیل جمله ورود {ناکافی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت بخش به سیستم آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب مفید درمورد می تواند باشد.

پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت وبا درهم آمدن است بهره مندی از مزایای یک روش چند قبلی بخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختلط است کدام ممکن است جای می دهد اجرای سیستم، تامین آب مفید، خلاص شدن از شر بهداشتی، رعایت ایده ها بهداشتی، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد تحمیل می تواند باشد. اقدامات درمانی بهترین

سیستم نگهداری این {بیماری} اساساً مبتنی بر ایجاد از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود اسبابک ها اسهال آبکی حاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش این چیزها برای «التور» است.

12 ماه هاست کدام ممکن است وبا یکی از آنها در نظر گرفته {بیماری} های اصیل ملت ما {بوده است}. به همین دلیل 12 ماه 1344 فقط در مورد {هر} ساله مواردی به همین دلیل این {بیماری} در داخل ملت گزارش می تواند باشد.

اپیدمی های این {بیماری} در داخل 12 ماه های جدیدترین در داخل در همه جا ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی 12 ماه ها در داخل {مناطق} محدودتری به همین دلیل ملت گزارش شده است.

در داخل 12 ماه های جدیدترین میزان ابتلا به وبا به مقیاس عقب چشمگیری داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تا حدودی به همین دلیل این {بیماری} در داخل ملت در نظر گرفته شده است است.

در داخل راستای اجرای سیستم مراقبت وبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد زودهنگام اسبابک ها {بیماری} در داخل ملت، طی 5 12 ماه قبلی به طور {متوسط} ​​هر سال 21520 کشت مناسبت مدفوع وبا برای مبتلایان اسهالی آبکی حاد پایان یافته است.

بعد به همین دلیل 12 ماه 1396 کدام ممکن است شاهد بهبود آمار وبا در داخل ملت بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 639 نفر به این {بیماری} آشفته شدند، انواع اسبابک ها ابتلا در داخل 12 ماه به حدی کم بود تخصصی ایجاد می کند 12 ماه 1399 خوب مورد تایید شده وبا ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل {درمان} قرار گرفت.

عملکرد نگهداری وبا ایجاد از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود اسبابک ها اسهال آبکی حاد است. اسهال آبکی حاد عبارت است به همین دلیل خلاص شدن از شر مدفوع باز نشده هر دو آبکی (9 خونی) 3 موارد هر دو تا حد زیادی در داخل 24 ساعت.

در موضوع اسهال آبکی حاد، نیاز به در داخل اسرع وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان برخاستن {درمان} همراه خود مایعات خوراکی به {نزدیکترین} واحد بهداشتی مراجعه کنید.

در داخل واحدهای بهداشتی ملت برای اسبابک ها نامشخص به {بیماری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مناسبت برداری آزمایشات تشخیصی قطعی {رایگان} مشارکت در می تواند باشد.

وبا در داخل مکان شایع است؟

به مشاوره محل کار {مدیریت} {بیماری} های عفونی وزارت بهداشت، میکرو ارگانیسم وبا تا حد زیادی در داخل آب هر دو غذاهای {آلوده} به مدفوع اشخاص حقیقی {آلوده} به میکرو ارگانیسم وبا کشف شد می تواند باشد.

این {بیماری} معمولاً در داخل وضعیت هایی همراه خود تصفیه {ناکافی} آب، خلاص شدن از شر نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیربهداشتی مدفوع هر دو فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد در داخل مناطقی همراه خود بهداشت {ناکافی} راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشار می یابد.

میکرو ارگانیسم وبا احتمالاً در داخل رودخانه های شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب های ساحلی نیز مسکن تنبل. فاصله نهفتگی {بیماری} فضا روزی بین ورود به میکرو ارگانیسم وبا به بدن ما به همان اندازه بروز {علائم} علمی است کدام ممکن است معمولاً 2 به همان اندازه سه روز است، با این وجود این زمان احتمالاً به همین دلیل چند قبلی ساعت به همان اندازه 5 روز اندازه بکشد.

وبا ارتباط تنگاتنگی همراه خود بهزیستی دارد. {افرادی که} به همین دلیل آب آشامیدنی غیربهداشتی استفاده بیشتر از می کنند هر دو در داخل مناطقی همراه خود بهداشت نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب غیربهداشتی اقامت، تا حد زیادی مستعد ابتلا به ابتلا به وبا هستند.

وبا ممکن است علاوه بر این مستقیماً به همین دلیل شخص خاص به شخص اکنون نیست منتقل نشود. متعاقباً، تصمیم ناخواسته همراه خود خوب شخص {آلوده} معمولاً خوب کار کردن تهدید برای {بیماری} نخواهد بود.

بدانید که چگونه می توانم به همین دلیل ابتلا به وبا توقف کنم؟

برای پیشگیری به همین دلیل این {بیماری} همراه خود رعایت اسبابک ها {زیر} اجباری است:

به همین دلیل آب آشامیدنی مفید بیشترین استفاده را ببرید. (آب لوله کشی خالص هر دو آب بطری)

در داخل مناطقی کدام ممکن است دستیابی به آب تصفیه شده، لوله کشی، آب چاه، مخازن آب، آب چشمه و بسیاری دیگر {وجود ندارد}، در گذشته به همین دلیل خوردن به همین دلیل جوشاندن هر دو کلرزنی آب مطمئن شوید که شما.

به همین دلیل یخ های ناسالم، غذاهای ناسالم، غذاهای کنار هم قرار دادن، آبمیوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی هایی تخصصی ایجاد می کند خارج از درب تهیه می شوند، به طور قابل توجهی غذاهایی کدام ممکن است شیفته بازو فروشان خیابانی سرو می تواند باشد، .

به همین دلیل شنا در داخل رودخانه ها، نهرها هر دو استخرهای {آلوده} .

در گذشته به همین دلیل خوردن میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} را حتما بشویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استریل کنید.

اطمینان از مفید در دسترس بودن وعده های غذایی، آن قرار است را {به طور کامل} بپزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل مصرف کردن غذاهای نپخته هر دو نیم پز .

غذای به همین دلیل در گذشته پخته شده را در گذشته به همین دلیل مصرف کردن فقطً خوب و دنج کنید.

به همین دلیل ظروف تازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف شسته شده همراه خود آب مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید بیشترین استفاده را ببرید.

در گذشته به همین دلیل تولید، تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به همین دلیل ارائه وعده های غذایی هر دو شیر آب به نوزاد، حتما بازو های شخصی را همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون تمیز کردن بشویید.

پس به همین دلیل وارد شدن به اتاق استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به همین دلیل وعده های غذایی مصرف کردن حتما بازو های شخصی را همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون تمیز کردن بشویید.

داروها غذایی را در داخل یخچال حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل موقعیت قرار دادن داروها غذایی کشف نشده مگس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آلودگی .

هنگام تور وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب مفید در کنار داشته باشید هر دو به همین دلیل {نوشیدنی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهایی بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است معامله بسته بندی ایمن دارند.

به همین دلیل اجابت مزاج ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما به همین دلیل اتاق استراحت های بهداشتی بیشترین استفاده را ببرید.