روز سراسری هنرهای نمایشی را پله ای برای تقویت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه شخصی به خاطر داشته باشید


پیام ردا بابک گاه به گاه روز سراسری هنرهای نمایشی.

ردا بابک سوار پیشکسوت تئاتر، سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} طی پیامی 7 فروردین 1401 روز سراسری هنرهای نمایشی را تبریک اظهار داشت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش خبرگزاری صبا به نقل به همین دلیل روابط عادی اداره کامل هنرهای نمایشی، {هفتم} فروردین روز سراسری هنرهای نمایشی محتوای متنی پیام سوار پیشکسوت رضا بابک گاه به گاه این مناسبت سراسری در منطقه تئاتر، سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون} آشکار شد.

اتفاقا در محتوای متنی رضا بابک روز سراسری هنرهای نمایشی در موجود است:

“به تماس گرفتن خدا

بهار بوی امید، طراوت، دلشکستگی، پرواز می دهد. بهار همراه خود ما صحبت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما می گوید فراموش کنیم، به همین دلیل نو راه اندازی کنیم، بسازیم، بشویم، ببخشیم، مهربان باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عشق} بورزیم.

توافق بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز سراسری در اوایل رستاخیز شخصیت ندای انسان به ممکن است باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنای عمیق اقامت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ما کدام ممکن است روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسم را در نوروز جشن می گیریم همین است. هر موارد تخصصی ایجاد می کند تئاتر به همین دلیل ما به پیدا می کند شخصی، نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری {دعوت} می‌شویم اتفاق می‌افتد.

تئاتر امکانی ثابت برای اعتلای روح انسان در روزی است کدام ممکن است الزامات معنای اقامت خودخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی محوری گاز می گیرد.

نبردهای نمایشی روی صحنه، {احساسات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه رمز و راز را برانگیخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید منادی استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان تئاتر، حضور ایده ها اصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعالی انسانی را در ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین ورزشی زرق و برق دار فراهم کردن می دهند.

عصر ما عصر فداکاری زمان است کدام ممکن است ثانیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقایق آن خواهد شد فدای گرداب لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی ما می تواند باشد بی آنکه بدانیم اقامت چیز خوب در مورد پدید می آید. در غیاب زمان، حتی قطعا ارزش آن را دارد سکوت نیز فراموش می تواند باشد، چون آن است قطعا ارزش آن را دارد سکوت در تئاتر، قطعا ارزش آن را دارد سکوت در کتابخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد سکوت در عصر عصبیت. گاهی سکوت مایه تأمل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی فرصتی برای به نظر می رسید کردن به دنیای بی جا در هیاهوی.

دنیای دیجیتال را به کما برده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امواج آسیب رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتلاق نوشته های روز به روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم این دنیا غرق می شویم. غافل به همین دلیل وجود آنها خواهند شد در دنیای {واقعی}، ساعت ها همراه خود {کسی} صحبت {نمی کنیم} با بیرون اینکه بدانیم در جاری غرق شدن در دنیای تایید شده هستیم.

تئاتر مدام به ما می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید; مکالمه به ما می آموزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود را به {گفتگو} {دعوت} می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزی کدام ممکن است تهدید منزوی شدن {یکدیگر} را {داریم}، به همین دلیل کف دست ارائه روزمان راهی که در آن را برای مکان یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت یک بار دیگر {یکدیگر} باز می تنبل. ما معقول بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضطرب همدیگر بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان ما نان همه شما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم همه شما غم ما. ما رفتار {داریم} به صورت روزانه لذت را به اشتراک بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودمند است کدام ممکن است ببینیم امروز به همین دلیل در همه زمان ها دورتر شده ایم.

با این وجود بهار می گوید به قول مولانا «پرده را بزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز نو بزن/ وقتی آواز نو به همین دلیل بهشت ​​می رسد».

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر می گوید پنجره های ممکن است باشی را باز کن، برخاست، بیندیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل نو بساز.

هموطنان نمایشنامه نویس من می روم سنت ایران گران قیمت مبتلا به آموزش داده شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیان نشده هاست. آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده ورزشی هایی کدام ممکن است بضاعت زیبایی شناختی ما {بی شمار} است بس کدام ممکن است متوقف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپردازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا کنیم.

عصر کنونی دوران دلتنگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کسی است بالاتر به همین دلیل ما هنرمندان تئاتر در واقع می تواند ایرانیان بی جا را بخواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت تنبل.

رضایت بخش است زبان شخصی را متحد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول پیتر سلرز در پیام روز جهان تئاتر، «همیشه باید در اطراف هم مخلوط شویم، نیاز به منطقه را به اشتراک بگذاریم، نیاز به فضاهای مشترک را پرورش دهیم.» «ما به فضاهای سپر شده همراه خود گوش دادن به عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابری خواستن {داریم}. ”

تئاتر سراسری در هیچ کشوری با بیرون حمایت گردش های سرزنده نمایشی به طور قابل توجهی تئاتر نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان پیشرفت نمی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت مورد نیاز نمی رسید.

ایرانی‌ها در همه زمان ها به همین دلیل صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی می‌گویند، آغازگر هیچ بحرانی به نظر نمی رسد که باشند، در حصار تحریم‌های خارج از کشور قدرتمند‌تر شده‌اند، برای ما نمونه شده‌اند.

{امیدوارم}. این هست.

ما می‌توانیم معجزه کنیم، تئاتر روی روح انسان تأثیر می‌گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما آنجا هستیم به همان اندازه انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد‌های او می رود را به همین دلیل تخریب نگیریم، همراه خود بیش به همین دلیل 13 هزار سرزنده هنرهای نمایشی کدام ممکن است کنار هم قرار دادن خدمت در در سراسر اطراف سرزمین هستند.

روز سراسری هنرهای نمایشی را پله ای برای تقویت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه شخصی به خاطر داشته باشید.

نوک ما…”

انتهای پیام/