روندهای بهبود اپلیکیشن سلول کدام ممکن است نیاز به مراقب آنها خواهند شد بود

در 12 ماه‌های فعلی، تجارت اپلیکیشن‌های {تلفن همراه} شاهد نوآوری‌های پیشگامانه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستخوش تحولی ابتدایی شده است. فناوری‌های پیچیده‌ای یادآور فناوری beacon برای جلب توجه داشتن به منصفانه محل قرارگیری انتخاب شده، وب اشیا (IOT) برای ترکیبی‌آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراک‌گذاری اطلاعات‌ها، اطلاعات‌های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات ابری در خبرها بوده‌اند.

در مسکن امروزی، اپلیکیشن های سلول موقعیت مهمی در آسان سازی کارهای هر روز دارند. ما در این زمان نرم افزار های {تلفن همراه} برای هر قسمت {داریم}. چسبیده شده است کدام ممکن است اکثر مشتریان سلول وقت شخصی را صرف جستجو اپلیکیشن ها می کنند.

در همین جا در میان روندهای بهبود نرم افزار {تلفن همراه} برای نگهداری نرم افزار های انقلابی {تلفن همراه} برای بقا خارج از آن تهاجمی در رها می شود.

ایمنی برای نرم افزار های {تلفن همراه} در بهترینها درجه

تدابیر امنیتی ابتدایی شدید می تواند حیاتی باشد. وقتی هکر به داده ها شخصی شده هر دو پولی مشتریان ورود پیدا می تدریجی، هیچ شخصی آن خواهد شد را رفیق ندارد. متعاقباً اپل IOS را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوگل اندروید ایمنی را کار کردن مهمی می دانند. متعاقباً سازندگان نیاز به مشکل کنند به همان اندازه نرم افزار های شخصی را همراه خود تحمیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تمام پروتکل های امنیتی پیروی کنند.

نرم افزار های بیشتر مبتنی بر محل قرارگیری همراه خود فناوری beacon

فناوری beacon اپل سر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای زیادی در تجارت اپلیکیشن راه اندازی کرده است. فناوری Beacon به نرم افزار‌ها نزدیک به منصفانه محل قرارگیری انتخاب شده هشدار می‌دهد. اگر مصرف کننده iOS هستید، این کار را انجام دهید. این توالی ای به دلیل شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی ها را بر مقدمه مکان جغرافیایی خواهید داشت {ارائه می دهد}. این نزدیک به فراهم کردن داده ها {صحیح} به مصرف کننده است.

نرم افزار های {قابل حمل}

اکنون مشاهده کل شما به فناوری پوشیدنی معطوف شده است. این تجارت اپلیکیشن را به درجه موارد زیر می برد. سازندگان نیاز به برخاستن به راه اندازی نرم افزار های {قابل حمل} کنند. این فناوری در هر قسمت، به دلیل مراقبت های بهداشتی گرفته به همان اندازه سلامتی، سبک، منسوجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها نه مورد ارزیابی قرار گرفته است. ورزشی معقول، ساعت اپل، شیشه گوگل، از دستگاه سامسونگ مناسبت‌ای مهم به دلیل فناوری پوشیدنی است.

وب اشیا (IOT)

نمایندگی های مختلف نیز برخاستن به ترکیب وب اشیا کرده اند. این نرم افزار به دلیل بهبود نرم افزار هایی همراه خود عملکرد های پیچیده، استانداردهای جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن های شبیه به ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم شخصی شخصی کمک می کند. به این آماده سازی خودروهای معقول می توانند سیستم هایی را یادآور چراغ راهنمایی {به یکدیگر} مرتبط کنند. سنسور علامت به نوبه شخصی داده ها ترافیکی، {شرایط آب و هوایی} موجود را {ارائه می دهد}، هشدارهای تصادف را انتشار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های {مسیر} گزینه جایگزین برای را به نیروی محرک {ارائه می دهد}.

نرم افزار های سازمانی

هم در اپ استور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در پلی استور، نرم افزار های سازمانی در میان بسیاری انواع کل شما بسته ها {برجسته} شدند. نرم افزار‌های موبایلی اقتصادی نیازی به گفتن نیستً شدید {گران}‌تر به دلیل نرم افزار‌های سلول مصرفی هستند. نرم افزار‌های درجه سازمانی دارای عملکرد‌های امنیتی از حداکثر یادآور عنوان کاربری/رمز رفتن، رمزگذاری/رمزگشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحت‌افزار MDM هستند به همان اندازه به دلیل اطلاعات‌های ظریف در مخالفت با نشت سپر کنند. تحقیقات آرم می‌دهد کدام ممکن است نمایندگی‌هایی کدام ممکن است بهترین راه‌رفع فراهم کردن می‌کنند، رضایت کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف‌های کاری دلپذیر را بهبود می‌دهند.

محتوای همراه خود کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار تبلیغات

متأسفانه، سازندگان تا حد زیادی بر روی فنی هدف اصلی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب محتوا را نادیده می گیرند. سازندگان خواهد شد نیاز به روی مطالب محتوا هدف اصلی کنند.

تخصص ی مصرف کننده

1،000،000 نرم افزار در اپ استور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی استور قابل دستیابی است. ممکن است علاوه بر این نرم افزار های زیادی خیلی شبیه نرم افزار شخصی پیدا کنید. خواهید داشت نیاز به همراه خود رقبا گذراندن شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای {برجسته} شدن بجنگید. برای تحقق آمیز در دسترس بودن نرم افزار، نرم افزار نیاز به رضایت مصرف کننده را برآورده تدریجی. تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاسخ} مصرف کننده برای توجه کار کردن نرم افزار می تواند حیاتی باشد. بهبود دهنده احتمالاً عادات مصرف کننده را همراه خود بهره مندی از تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل ارزیابی تدریجی.

همراه خود فینال گرایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های {بازار} {به روز} باشید