رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تگرگ در پایتخت


به گزارش جام جم تحت وب، اداره کامل هواشناسی استان تهران همراه خود صدور هشدار مرحله نارنجی نسبت به وزش باد خیلی از حداکثر، خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی، احتمالات توفان غیر دائمی، گاهی به کاهش کیفیت بالا هوا (به طور قابل توجهی در نواحی غربی، جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز بارش باران، رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن (در مرحله استان تهران به طور قابل توجهی در فاز‌های شمال ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمالی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش تگرگ در عوامل در معرض خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رخداد مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاعقه در ارتفاعات استان تهران به دلیل عصر درست در این لحظه (۱۱ اردیبهشت) به همان اندازه اواخر وقت فردا دوشنبه (۱۲ اردیبهشت) هشدار داد.

بر ایده هشدار مرحله نارنجی اداره کامل هواشناسی استان تهران، به کاهش میدان دید، خیزش غیر دائمی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی محله ای، احتمالات تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار انتقالی بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش محسوس کیفیت بالا هوا، فرار بوته ها فرسوده، {آسیب} به ساخت و ساز‌های غیر دائمی، لغزندگی غیر دائمی بزرگراه‌ها، آب گرفتگی غیر دائمی بعضی نواحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست برخورد مرحله آب رودخانه‌ها به دلیل جمله نتایج این مخاطره است.

ممکن است حتی اداره کامل هواشناسی استان تهران، جاری شدن روان آب‌ در مسیل‌ها، احتمالات بارش تگرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد صاعقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال عملکرد غیر دائمی در ترددهای در سراسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهر را به دلیل اکنون نیست نتایج این مخاطره عنوان کرده است.

در شکسته نشده این هشدار نیز به مستحکم کردن ساخت و ساز‌های غیر دائمی مشابه تابلوهای تبلیغاتی، عدم پارک {خودرو} همراه با بوته ها فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت‌های نیمه کاره،عدم تردد همراه با ساخت و ساز‌های نیمه تمام، پرهیز به دلیل پرواز همراه خود گلایدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیماهای آرام واقع مفید شده است.

عدم بازدید {حاشیه} رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستر مسیل‌ها، اجتناب به دلیل ورزش‌های کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جا به {جایی} عشایر کوچ رو، هشدار در تردد شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای برون شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی دهانه پل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبروها نیز به دلیل اکنون نیست واقع مفید‌های اداره کامل هواشناسی استان تهران در راستای این مخاطره است.