زانو {درد} نوروژنیک {چیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن قرار است آشفته نشویم؟
زانو {درد} عالی انتقاد غیرمعمول نیست کدام ممکن است اشخاص حقیقی در داخل {هر} سنی را خرس تاثیر مکان ها. این مسئله در داخل تأثیر {آسیب} هایی مشابه با پارگی رباط هر دو شکستگی غضروف راه اندازی می تواند باشد.